Alan Adı / Domain Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşmenin şartları;

30 N Gould St #40045 Sheridan, WY 82801 adresinde mukim ve bu adreste araştırma-geliştirme (Ar-Ge), ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve çevrimiçi (online) destek hizmet faaliyetlerini yürütmekte olan, T.C. Beykoz Vergi Dairesi’ne 6310704230 vergi numarasıyla kayıtlı bulunan NEWEMPO LLC (bundan sonra CLOUDSPEX olarak anılacaktır) ile;

CLOUDSPEX ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle CLOUDSPEX üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak hizmet talep ve satın alımında bulunan 3. (üçüncü) Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler (bundan sonra MÜŞTERİ olarak alınacaklardır) arasında karşılıklı olarak kabul edilerek imzalanmıştır.

Taraflar arasında çıkabilecek bütün fikir ayrılıkları ve ihtilaflar aşağıdaki hükümler çerçevesinde çözüm bulacaktır. MÜŞTERİ’nin işbu genel şartları ihlal etmesi durumunda, CLOUDSPEX ilgili MÜŞTERİ’nin sistemdeki hesaplarına el koyabilir, durdurabilir, askıya alabilir, söz konusu MÜŞTERİ’ye vermekte olduğu servislerini süresiz ve/veya süreli olarak duraklatabilir/durdurabilir ve/veya sözleşmeyi iptal edebilir.

İşbu sözleşme, CLOUDSPEX ile MÜŞTERİ taraflarının arasında, elektronik yürürlük tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu Sözleşme, MÜŞTERİ’nin CLOUDSPEX üzerinden sağladığı veya sağlayacağı Alan Adı (Domain) Tahsisi/ Kayıt hizmetinin kullanımına ilişkin kayıt ve şartları ortaya koymaktadır ve Genel Servis Şartlarının yanı sıra MÜŞTERİ ile CLOUDSPEX arasındaki nihai anlaşma şartlarını kapsamaktadır. Söz konusu sözleşmenin sanal ortamda imzalanmasını/kabulünü/onayını takiben de MÜŞTERİ bu sözleşmenin imzalanmasına/kabulüne/onayına katılmak suretiyle; sözleşmeyi, sözleşmenin yanı sıra CLOUDSPEX Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri’ni de bu sözleşmeden ayrılmaz ve bölünemez bir bütün olarak, okuyup anladığını ve uyuşmazlık politikaları bakımından Yetkili Kayıt Operatörü’nün devir ve uyuşmazlık çözüm politikası ve CLOUDSPEX’in zaman zaman www.cloudspex.com isimli alan adı üzerinde yapacağı güncellemeler ve düzenlemeleri de kapsayan ilave ya da farklı kayıt, şart ve politikalar da dâhil olmak üzere; işbu yazılı sözleşmedeki bütün kayıt ve şartlara bağlı kalmayı, tüm kayıt ve şartlara uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ettiğini onaylamaktadır.

MÜŞTERİ ve CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’ye tahsis edilen alan adı (Domain) bakımından gerek müracaat esnasında gerek tahsis esnasında gerekse sonrasında tasarrufta bulunmaya yetkili yegâne kişinin MÜŞTERİ olduğunu karşılıklı olarak kabul ederler. Ancak Tüzel Kişiler bakımından yetkili kişinin yalnız ve ancak şirketi temsil yetkili kişi/kişiler olduğu tarafların kabulündedir. MÜŞTERİ’nin hesabında, MÜŞTERİ ya da yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlere ek olarak, alan adı veyahut e-posta şifrelerini, kullanıcı bilgilerini, sair kişisel verilerine sahip, Temsilcisini, çalışanlarını, çağrı merkezi (call center) görevlilerini, uzaktan destek ekiplerini; kısaca CLOUDSPEX çalışanlarını veyahut CLOUDSPEX'in doğrudan veyahut dolaylı yoldan müşteri hizmeti sağlamak üzere anlaştığı 3. Kişileri, MÜŞTERİ veyahut MÜŞTERİ’NİN YASAL TEMSİLCİSİ olduğunu ispat edebilen veyahut kuvvetli bir biçimde ortaya koyan kişilerin veyahut MÜŞTERİ’nin 1. Dereceden kan veya sıhri hısmı olduğuna ikna edebilecek veyahut temsilci olarak hareket eden 3. bir kişinin yaptığı işlemlerle ve CLOUDSPEX üzerinden tahsis edilmiş alan adları bakımından tesis ettiğiniz hesabınızı veyahut alan adını (Domain’i) veya şifrelerini kullanan herhangi bir kişinin MÜŞTERİ menfaatine olsun ya da olmasın yapacağı işlemlerle bağlı olduğunu kabul etmektedirler.

MÜŞTERİ, gerek CLOUDSPEX’in, gerek Yetkili Kayıt Operatörü’nün koymuş olduğu kurallar ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ve/veya ICANN tarafından seçilmiş Kayıt Yetkilisi tarafından belirlenen kayıt ve şartlar ve ilgili mevzuata, WIPO (Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü) nezdinde yapılan/yapılacak şikâyetler ve bu şikâyetler sonucu verilen hakem/hakem heyeti kararlarına uymayı taahhüt etmekle birlikte, bunlara ilişkin olarak ve CLOUDSPEX tarafından zaman zaman yayınlanacak bütün kayıt kuralları ve politikalarına uyabilmek için bu sözleşmede gerekli birtakım değişiklikler yapabileceğini kabul etmektedir.

2. ÜCRETLER

MÜŞTERİ tarafından satın alınan ve CLOUDSPEX tarafından MÜŞTERİ’ye sağlanan hizmet ve ürünler karşılığında (“hizmetler”); MÜŞTERİ, CLOUDSPEX'ten hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, MÜŞTERİ tarafından, şu yöntemlerden biri seçilerek yapılacaktır: Geçerli bir kredi kartıyla ödeme, CLOUDSPEX’in banka hesabına havale yoluyla ödeme, CLOUDSPEX’in banka hesabına EFT (Elektronik Fon Transferi) yoluyla ödeme veya CLOUDSPEX Sanal Kart’la ödeme.

Ödeme zamanında, MÜŞTERİ’nin CLOUDSPEX’e döviz cinsi üzerinden yapacağı ödemeleri açısından, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın güncel Amerikan Doları Döviz Satış Kuru üzerinden yapılmalıdır. Alan adı (Domain) kayıt hizmeti satın alındığında, CLOUDSPEX, herhangi bir sebeple, sağladığı hizmetlerin bedelini müşteriden tam olarak tahsil edemezse ve/veya önceden tahsil ettiği herhangi bir hizmet ücreti için kendisine yapılan ödemeyle ilgili herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsa (örneğin, çalıntı kredi kartıyla yapılan ödemeler) MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’in ödemeyi tahsil bakımından tüm idari, usuli, hukuksal/yargısal ve/veya cezai çarelere başvurabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ; çalıntı kredi kartıyla yapılan alışveriş bakımından, çalıntı kredi kartıyla yapılan alışveriş tek bir alışveriş/kalem olsa dahi; CLOUDSPEX'in etkin bir ödemeyi sağlamak için takip edeceği çareler arasında, ve bu önlemlerle sınırlı olmamak üzere, MÜŞTERİ hesabına kayıtlı olan veya süresi uzatılmış olan bütün alan adları ve satın almış olduğu sair hizmetlerin, herhangi bir bildirim olmaksızın derhal iptal edilebileceğini, durdurulabileceğini, herhangi bir zarar ziyan tazmin mükellefiyeti doğurmaksızın, MÜŞTERİ kaydı da dâhil olmak üzere, satın alınan tüm hizmet ve mal kalemlerinin bedeli ne olursa olsun iptal edilebileceğini, hizmetlere/ürünlere son verilebileceğini, durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

CLOUDSPEX, düzenli hizmetlerinin kapsamı dışındaki sair görevler bakımından ve ek hizmet veyahut mal talepleri bakımından her zaman makul bir hizmet ücreti tahsil etme hakkını saklı tutar. Bunlar, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, e-posta üzerinden halledilemeyen ve kişisel hizmet gerektiren müşteri hizmetleri sorunları ve özel hizmet gerektiren anlaşmazlıklar veyahut CLOUDSPEX’in MÜŞTERİ bakımından almak zorunda kaldığı hukuk müşavirliği, avukatlık vb. hizmetlerdir. Bu tahsilatlar, MÜŞTERİ’nin CLOUDSPEX sisteminde kayıtlı olan Ödeme Yöntemi’ne mümkün olduğunca uygun biçimde MÜŞTERİ’ye fatura edilecektir.

Alan Adı (Domain) Süre Uzatımları Hakkında

Bir alan adı (Domain) MÜŞTERİ’ye tahsis edildiği zaman (MÜŞTERİ adına kayıt olduğu zaman), söz konusu alan adı bakımından süre uzatımı yalnızca ve ancak şu iki durumda gerçekleştirilebilir:

 1. MÜŞTERİ’nin otomatik ödeme talimatı verdiği durumlar
 2. MÜŞTERİ’nin kendisinin, MÜŞTERİ panelini kullanarak, ilgili alan adının süresini uzattığı durumlar.

CLOUDSPEX, yukarıdakilerin haricindeki durumlar için, alan adı (Domain) süre uzatımı hususunda, MÜŞTERİ’ye herhangi bir taahhütte bulunamaz.

CLOUDSPEX eğer herhangi bir nedenle, MÜŞTERİ bilgilerinde kayıtlı ödeme bilgilerinden/yöntemlerinden ilgili ödemesini alamazsa; veyahut MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’in ödeme almasını onaylamazsa; MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’in yapmış olduğu/yapacağı yazılı ve/veya sözlü bildirimleri cevaplamazsa; MÜŞTERİ’ye ait alan adı (Domain) kaydı sona erdirilecektir.

MÜŞTERİ şahsına veya şirketine ait bir kredi kartıyla alışveriş yapıyorsa; CLOUDSPEX'in sistemlerinde o kredi kartına ait bilgilerini ve kredi kartı son kullanım tarihini içeren Ödeme Yöntemi bilgisini güncel tutmak zorundadır.

Alan adı (Domain) süresi uzatılmayacaklar statüsünde olduğu zaman, MÜŞTERİ, alan adının süresini, sadece, CLOUDSPEX'i telefonla arayarak ve alan adının süresinin uzatılması isteğini hem sözlü hem de yazılı ileterek uzatabilir. MÜŞTERİ’nin talimatı olmaksızın, alan adının süresi, ilgili MÜŞTERİ Yöneticisi tarafından düzeltilemez. Eğer MÜŞTERİ, alan adı süresinin bitiş tarihinden önce süre uzatımı uygulamasını yapmazsa, alan adı iptal edilecek ve bu alan adını artık kullanamayacaktır. MÜŞTERİ, bu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimleri içerisinde gerek otomatik olarak gerekse kendisi süre uzatımını yapmadığı alan adlarının iptal edilmesinden dolayı, CLOUDSPEX'in sorumlu olmayacağını kabul etmektedir. Alan adı uzatılmasına ilişkin sürelerin uzatılması CLOUDSPEX’in takdirinde olmamakla birlikte; sürenin uzatılamaması hâlinde, MÜŞTERİ her ne nam ve hesap altında olursa olsun, tüm maddi ve/veya manevi sorumluluğu CLOUDSPEX’in üzerine yıkamaz. Her hâlükarda, alan adının süresinin zamanında uzatılmaması hâlinde, ilave maliyetler/masraflar ve ücretler uygulanabilir. MÜŞTERİ, söz konusu hâlde oluşacak ücretler için iade talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. Eğer MÜŞTERİ, alan (Domain) kaydı hizmetiyle birlikte alan adı maskeleme, alan adı yönlendirme veya benzeri bir hizmeti de CLOUDSPEX’ten alıyorsa, MÜŞTERİ alan adı kayıt süresinin sona ermesiyle birlikte, CLOUDSPEX’ten almakta olduğu diğer hizmetlerin sürelerinin de otomatik olarak sona ereceğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, alan adının (Domain) süresini işbu Sözleşme‘de belirtilen zaman dilimleri içerisinde uzatmadığı/uzatma talebinde bulunmadığı takdirde, CLOUDSPEX'in, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, MÜŞTERİ’YE ait süresi dolmuş alan adının (Domain) süresini kendiliğinden uzatabileceğini veya silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

CLOUDSPEX, indirimli, ücretsiz veya bir diğer ürün ve hizmetle ilişkili faydayla sunduğu kampanyalı alan adlarını, alan adının süresi bitiminde (vadedilen ücretsiz, indirimli, kampanyalı süre); MÜŞTERİ kendisine tanınan süre içinde uzatma işlemi yapmadığı takdirde; hiçbir ek süre tanımaksızın silme hakkını saklı tutar.

Eğer CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’nin süresi dolmuş alan adının süresini uzatmaya karar verirse; MÜŞTERİ’nin alan adını koruduğu ve süresini uzattığı için; MÜŞTERİ, CLOUDSPEX'e, ödeme yapabileceği bir Süre Uzatım Mühleti'ni elde edecektir. Süre Uzatım Mühleti, alan adı (Domain) uzantılarına göre değişiklik göstermektedir ve CLOUDSPEX’in karar ve inisiyatifinde 1 ile 30 gün arasında uygulanmaktadır.

Alan adının (Domain) süresi dolduktan sonra Süre Uzatım Mühleti verilmesi, bütün alan adı uzantıları için geçerli değildir. MÜŞTERİ’nin kendisine ait alan adı bakımından bu mühletin tanınmadığı ve/veya yeterli süre tanınmadığı iddiasında bulunması mümkün değildir.

Eğer MÜŞTERİ, Süre Uzatım Mühleti esnasında, süre uzatım için CLOUDSPEX'e ödeme yapmazsa; alan adı, CLOUDSPEX'e ve CLOUDSPEX’in belirlediği bir geri alım veya geç yenileme bedeli veya diğer her ne isimle anılırsa anılsın hizmet ve/veya işlem ücreti ödemek suretiyle, alan adını geri alması için MÜŞTERİ’ye 1 ile 30 günlük bir ödeme müddeti tanındıktan sonra, beklemeye alınarak, silinmek üzere işaretlenecektir. Geri alma ücreti, alan adı uzantısına göre 40 USD ile 500 USD arasında değişmektedir. Eğer MÜŞTERİ, alan adı (Domain) için, 1 ile 30 günlük ödeme müddetinin bitmesinden önce ödeme yapmaz ise; CLOUDSPEX, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, Müşteri’nin alan adını silebilir veya MÜŞTERİ hesabının bir başka kişiye/firmaya devredilmiş olma ihtimalini kabul eder.

Eğer MÜŞTERİ’nin alan adı silinirse, CLOUDSPEX'e bir geri alma ücreti ödeyerek, Merkezi Kayıt Operatörü, MÜŞTERİ'ye alan adını geri alması için 1 ile 30 günlük bir Ödeme Mühleti sağlar. Geri alma ücreti, alan adı uzantısına göre 40 USD ile 500 USD arasında değişmektedir. Eğer alan adı için, Ödeme Mühleti'nin bitmesinden önce ödeme yapılmaması hâlinde, MÜŞTERİ alan adının serbest bırakılacağını ve bunu müteakip olarak ilk talep edenin satın alarak üzerine kaydettirmesine açık hâle geleceğini peşinen gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

Süre Uzatım Mühletleri ve Ödeme Mühletleri, alan adı (Domain) uzantılarına göre farklılık gösterebilir.

3. SÖZLEŞME ŞARTI: DEĞİŞİKLİKLER

Bu Sözleşme'nin süresi, MÜŞTERİ, CLOUDSPEX aracılığıyla alan adı kaydettirdiği sürece tam, güçlü ve etkin bir şekilde hüküm ifade eder. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX aracılığıyla kaydettirdiği herhangi bir alan adını, kaydın başlangıç tarihinden sonraki ilk altmış (60) gün içinde bir başka alan adı Kayıt Operatörü’ne/Tedarikçisi’ne devredemeyeceğini ve/veya devretmeyeceğini kabul etmektedir.

MÜŞTERİ, CLOUDSPEX'in, bu Sözleşme'de zaman zaman değişiklikler, güncellemeler yapabileceğini kabul etmektedir. CLOUDSPEX, bununla beraber bu Sözleşme kapsamında sağladığı hizmetleri durdurabilir. MÜŞTERİ, bu gibi değişikliklerin etkisiyle, CLOUDSPEX'in bu Sözleşme'de yapacağı makul değişikliklerle bağlı olmayı kabul etmektedir. MÜŞTERİ’nin CLOUDSPEX ile olan sözleşmesini iptal etmeyi seçmesi hâlinde, CLOUDSPEX'e daha önceden yapmış olduğu hiçbir ödemeyi iade/geri alamayacağı bilgileri ve kabulleri dâhilindedir.

4. GÜNCEL BİLGİ: BİLGİNİN KULLANIMI VE SÜRE BİTİMİ

MÜŞTERİ, uygulamanın ve/veya kayıt süreç değişikliklerinin bir parçası olarak herhangi bir bilgi edindiği zaman bunu iki (2) işgünü içerisinde CLOUDSPEX'e bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu bilgiyi güncel ve doğru bir durumda korumak, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ’nin, her ne sebeple olursa olsun, CLOUDSPEX'e başlangıçta ve devamlı olarak kesin ve doğru bilgiyi sağlayamaması, bu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali anlamına gelir. MÜŞTERİ tarafından sağlanan bilginin geçerliliğine karar vermek için CLOUDSPEX tarafından MÜŞTERİ’ye yöneltilecek herhangi bir soruya, her ne sebeple olursa olsun, ilk iki (2) gün içinde cevap verilmemesi, işbu Sözleşme'nin esaslı olarak ihlali manasına gelir. Kaldı ki her hâlükarda MÜŞTERİ, alan adının satın alma kaydının bir kopyasının CLOUDSPEX tarafından tutulmasını kabul etmektedir. MÜŞTERİ, üzerine kaydedilmiş her bir alan adı için aşağıdaki iletişim verilerini CLOUDSPEX’e sağlamayı kabul etmektedir:

 1. Eğer kayıtlı alan adı sahibiyle iletişim kurulacaksa, kendisine ait posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası
 2. Eğer kayıtlı alan adı sahibininkinden farklıysa, bir üst satırdaki ilk maddede belirtilmiş olan iletişim bilgileri teknik yetkili, idari yetkili ve ödeme yetkilisi için sağlanmalıdır.

MÜŞTERİ, kayıt operatörüyle paylaşılacak bu iletişim bilgilerinin alan adı kaydı için gerekli olduğunu bilir ve kabul eder. ICANN'in talep ettiği bu bilgi, Whois yoluyla halka açık olması ve kayıt operatörünün Whois yoluyla bu bilgiyi halka açık tutması gerekebilir. Gerek CLOUDSPEX gerekse kayıt operatörü, bu bilgiyi güvenilir bir üçüncü kişiyle beraber arşivleyebilir. İşbu şekilde MÜŞTERİ, bütün bu ihtiyaç ve bildirimlere onay ve rıza vermektedir.

MÜŞTERİ, üzerine kayıtlı her bir alan adı için, aşağıdaki bilgilerin, ICANN Politikası gereğince, belirlenmiş olan Whois dizininde halka açık olarak yer alacağını ve ICANN sözleşmesinde belirlenen şekilde bütün olarak ticari amaçla kullanılabileceğini, bir katalogda yer alabileceğini, satılabileceğini kabul etmektedir.

 • Alan Adı
 • MÜŞTERİ isim ve posta adresi
 • E-posta adresi, posta adresi, teknik ve idari iletişimler için telefon ve faks numaraları
 • Birincil ve İkincil Ad Sunucuları (Name Server) için İnternet Protokol Numaraları
 • Ad Sunucularının cevap veren isimleri
 • Orijinal Kayıt ve süre bitim tarihleri

MÜŞTERİ, alan adı kayıt sürecinde sağladığı kamuya açık bilgilerin, ICANN'in izin verdiği kapsamda, CLOUDSPEX tarafından kullanılabileceğini kabul etmektedir.

MÜŞTERİ, aynı zamanda, alan adı sistemleri konusunda gerek mevcut gerekse gelecekteki kural ve politikalarla uyumlu olmak bakımından, alan adı (Domain) başvurusu yaptığı sırada sağladığı ve aşağıda yer alan bilgilerini, interaktif ve kamuya açık bir biçimde, kendi veri tabanı aracılığıyla üçüncü kişilere açıklayabilme hakkını CLOUDSPEX’e vermektedir:

 1. MÜŞTERİ tarafından kaydedilmiş alan adı (Domain) ya da alt alan ad(lar)ı (Subdomains)
 2. Organizasyonunun tam adı, türü ve posta adresi
 3. MÜŞTERİ’nin alan ad(lar)ı veya alt-alan ad(lar)ı için idari ve teknik sorumluların ad(lar)ı, pozisyon(lar)ı, posta adres(ler)i, e-posta adres(ler)i, sesli telefon numara(lar)ı ve varsa fax numara(lar)ı.
 4. MÜŞTERİ alan adı veya alt alan adı için en az iki (2) ad sunucusu Host’unun (biri birincil ve en az biri ikincil) tüm Host adları ve internet protokol adresleri ad sunucusu belirtilebilir.
 5. Söz konusu ad sunucularının cevap veren isimleri
 6. Kaydın Orijinal oluşturma tarihi
 7. Kaydın süre bitim tarihi

CLOUDSPEX’in bu ve buna benzer bilgileri bütün hâlinde veya bir kısmını üçüncü kişilerin kullanımına açması gerekebilir. Bununla beraber, takdir hakkı CLOUDSPEX’e ait olmak üzere, bu bilgiyi üçüncü bir kişiye devredebilir veya temlik edebilir. Bu bilgilerin resmî ve idari makamlar tarafından olmakla birlikte, hukuka aykırı içerik iddiasıyla talepte bulunan 3. Kişi ve kurumlarla CLOUDSPEX tarafından MÜŞTERİ’ye bilgi verilme zorunluluğu bulunmaksızın ve ayrıca iznine tabi olmaksızın paylaşılacağı, MÜŞTERİ’nin bilgisi dâhilindedir. MÜŞTERİ’nin; gerek CLOUDSPEX gerekse resmî organlar tarafına; anılan kayıtlar bakımından gerçeğe aykırı bilgi vermiş olması hâlinde tüm maddi ve manevi zararlardan MÜŞTERİ’nin sorumlu olacağı; MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

5. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM POLİTİKASI

MÜŞTERİ, olası/muhtemel alan adı uyuşmazlıkları ve çözümleri bakımından, CLOUDSPEX’in de bağlı olduğu ICANN tarafından düzenlenen “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” ile bağlı olduğunu kabul etmektedir. İşbu metnin en güncel ve yürürlükte olan hâline Uyuşmazlık Çözüm Politikası adresinden ulaşabilirsiniz.

MÜŞTERİ, “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” üzerinde zaman zaman değişiklikler yapılabileceğini, güncellemeleri içerir güncel versiyonun yukarıda yer alan adreste yayınlanmasıyla, söz konusu değişikliklerin yürürlüğe girdiğini peşinen kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ “Uyuşmazlık Çözüm Politikasındaki” değişikliklerden haberdar olabilmek için CLOUDSPEX'in internet sitesini düzenli olarak incelemeyi ve takip etmeyi kabul etmektedir. CLOUDSPEX sunduğu hizmet uyarınca uluslararası niteliği bulunan “Uyuşmazlık Çözüm Politikası” kurallarıyla birlikte, 5651 Sayılı yasa uyarınca bildirilen yükümlülüklere tabi olan bir işletmedir. MÜŞTERİ, sözleşme konusu hizmeti/ürünü satın almakla birlikte, hizmetin/ürünün sunulabilmesi için uyulması gerekli tüm kural ve mevzuat hükümlerine uyma taahhüdünü CLOUDSPEX’e vermekle yükümlüdür. Bu hizmetin sunulması bakımından uyulması, hizmetin niteliği gereği uyulması zorunlu bulunan “Uyuşmazlık Çözüm Politikasında” yapılan değişiklikler nedeniyle CLOUDSPEX ile yaptığı Sözleşmeyi iptal ederse, MÜŞTERİ kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve beyan eder. Nitekim tüm dünyada alan adı hizmetleri bakımından ilgili küresel politikalara uyulmasının zorunlu olduğu her iki tarafın da malumudur. MÜŞTERİ ile CLOUDSPEX güncellenen politika yürürlüğe girdikten sonra, MÜŞTERİ’nin CLOUDSPEX’ten almış olduğu alan adı kayıt hizmetini muhafaza etmekle, tadil edilmiş olan “Uyuşmazlık Çözüm Politikasını” kabul etmiş olacağı konusunda da mutabıktır. MÜŞTERİ’nin, CLOUDSPEX üzerinden kaydettirdiği bir (1) ya da daha fazla alan adı (Domain) ile ilgili olarak bir uyuşmazlık doğarsa, bu sözleşmede belirtildiği şekilde, CLOUDSPEX'i kendisine yöneltilen suçlamaların dışında tutacak, onu savunacak ve herhangi bir zarara uğraması hâlinde, söz konusu zararı tazmin edecektir. MÜŞTERİ, bununla beraber, CLOUDSPEX üzerinden kaydettirdiği herhangi bir alan adı (Domain) bakımından alan adı ile ilgili olarak, CLOUDSPEX'e, devletin idari, adli, cezai makamlarından veyahut kolluk kuvvetlerinden bir suçlama gelirse, CLOUDSPEX’in, takdir yetkisi kendisine ait olmak üzere, uyuşmazlık çözümlenene dek, adı geçen kurum ve kuruluşların talepleri, eylemleri, kararları doğrultusunda ve yine 3. kişi ve kurumlardan yapılan hak ihlali iddiaları hâlinde; alan adını kontrol altına almak, değiştirmek, askıya almak, erişimi engellemek, içeriği yayından kaldırmak, URL engellemek de dâhil olmak üzere; teknik olarak mümkün olan tüm tedbirleri almak ve/veya temlik etmek gibi herhangi bir eylemi gerçekleştirebilir. 5651 Sayılı Kanun kapsamında ve ilgili kanun uyarınca oluşan içtihatlar dikkate alındığında, CLOUDSPEX’in hukuka aykırı içerik bakımından bir sorumluluğunun bulunmadığını MÜŞTERİ bilmekle birlikte, yine aynı kanun uyarınca 3. Kişi ve kurumlar tarafından iletilen hak ihlalleri bakımından CLOUDSPEX’in bir ihtilaf çözme yetkisi olmadığını da kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu bağlamda, MÜŞTERİ; kanun uyarınca, 3. Kişi ve kurumlardan hak ihlali iddiasının CLOUDSPEX’e iletilmesi hâlinde, CLOUDSPEX tarafından ilgili hak sahibinin tespit edilmesi bakımından bir imkânı bulunmadığını ve bu sebeple önleyici tüm tedbirlere başvurma hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 3. kişi ve kurumlar tarafından iletilen tüm hak ihlali iddialarında, ilgili iddianın gerçekliği araştırılmaksızın hizmet sözleşmesinin sonlandırılması, ilgili alan adının transferinin engellenmesi, erişimin engellenmesi, hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici ve/veya kalıcı mahiyette gerekli görülen tüm tedbir ve önlemlerin CLOUDSPEX tarafından alınması hakkı saklıdır. Bu gibi bir durumda, MÜŞTERİ, CLOUDSPEX'in yerine getirdiği herhangi bir bildirim veyahut eylemden dolayı ona sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul etmektedir. CLOUDSPEX hak ihlali iddiaları bakımından 6769 sayılı kanun uyarınca yapılan bildirimlerde iddianın gerçekliğini araştırmakla yükümlü olmadığı gibi, bu sebeple MÜŞTERİ tarafından; her ne nam ve hesap altında olursa olsun; herhangi bir zarar verdiği/ödemesi gerektiğine dair CLOUDSPEX’e iddiada bulunulamaz. MÜŞTERİ tarafından talep edilen hizmetin/ürünün satın alınabilmesi için, tüm bu şartlara MÜŞTERİ, kendi tarafından uyulması gerektiği hususunda bilgilendirilmiş olup; söz konusu şartlar MÜŞTERİ tarafından gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

6. ALAN ADLARININ DEVRİ; YENİDEN SATIŞ UYGULAMALARI

Eğer MÜŞTERİ, herhangi bir alan adını devrederse, CLOUDSPEX’in Alan Adı Transfer Sözleşmesi’nde belirtilen şartlara ve prosedürlere bağlı kalmayı ve gerekli bilgileri sağlamayı kabul etmektedir. Alan Adı Transfer Sözleşmesi’nin son hâli, CLOUDSPEX’in internet sitesi üzerinden görüntülenebilir.

MÜŞTERİ’nin üçüncü bir kişi hesabına bir alan adı satın alması durumunda; MÜŞTERİ, CLOUDSPEX'in, ICANN nezdinde akredite bir kayıt kuruluşu olduğunu ve esasen CLOUDSPEX'in sunmuş olduğu hizmetleri kullanmak suretiyle, CLOUDSPEX aracılığıyla onların alan adlarını kaydettirdiğini kendi müşterilerine bildireceğini kabul etmektedir. Nitekim bu sebeple, ICANN kurallar bütünü ile WIPO nezdinde yapılan alan adı ihtilaflarına ilişkin şikâyetler bakımından verilen hakem/hakem heyeti kararlarına MÜŞTERİ derhal uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

CLOUDSPEX tarafından talep edilmeyen ilave şart ve kayıtlar bakımından, MÜŞTERİ, bu kayıt ve şartların CLOUDSPEX'in Alan Adı Kayıt Sözleşmesi ve Yetkili Kayıt Operatörü tarafından benimsenmiş iş prosedürleri ve politikalarıyla çelişmeyeceğini kabul etmektedir.

MÜŞTERİ, ICANN gerekliliklerine uygun bir şekilde Whois veri tabanına eklenecek tam, kesin ve güncel bilgiyi sağlamayı, kayıt ettiği her bir alan adı için sağlamak durumundadır.

Düzeltilmiş veya yenilenmiş bir bilgi MÜŞTERİ’ye ulaştıktan sonra, MÜŞTERİ iki (2) işgünü içerisinde bu bilgiyi CLOUDSPEX'e sağlayacak, böylece CLOUDSPEX de kendi kayıt verilerini yenileyebilecek/güncelleyebilecektir. MÜŞTERİ’nin bahis konusu bilgiyi yenilememesinden kaynaklanan sorumluluk MÜŞTERİ’nin kendisine aittir.

7. HİZMETLERİN ASKIYA ALINMASI; SÖZLEŞMENİN İHLAL EDİLMESİ

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’de belirtilen diğer konulara ek olarak aşağıdaki maddeleri de kabul etmektedir:

i. CLOUDSPEX tarafından sağlanan hizmetlerden/ürünlerden herhangi birini kullanma yeterliliğiniz, bu Sözleşme'nin ihlali durumunda askıya alınması veya iptali ve/veya hâlen yürürlükte olan veya Yetkili Kayıt Operatörü tarafından sonradan benimsenen herhangi bir politikanın gerektirdiği askıya alma veya iptal durumuna bağlıdır.

ii. Herhangi bir alan adı kaydınız ICANN'in ve/veya Yetkili Kayıt Operatörü’nün benimsediği ölçütler veya politika, ya da ICANN'in benimsediği ölçüt ve veya politikalarla tutarsızlık göstermeyen herhangi bir CLOUDSPEX prosedürü gereğince:

(a) Herhangi bir alan adının (Domain) kaydı sırasında kayıt operatörü ya da CLOUDSPEX tarafından hataların düzeltilmesi

(b) Herhangi bir alan adı ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü, devir, askıya alma ve iptal edilme şartına

bağlıdır.

MÜŞTERİ’nin, bu Sözleşme'nin kayıt ve şartlarına; ayrıca CLOUDSPEX tarafından belirlenen herhangi bir CLOUDSPEX kural ve politikasına tam olarak uymaması hâlinde, bu durumun Sözleşme'nin esaslı bir ihlali sayılacağını ve CLOUDSPEX'in bu tip bir ihlali MÜŞTERİLER’e yazı yoluyla veya elektronik olarak (Ör. E-posta) bildireceğini kabul etmektedir. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX'e on (10) işgünü içinde yükümlülüklerini ihlal etmediğine dair esaslı bir delil sunmadığı durumda, CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’siyle olan iş ilişkisini sonlandırabilecek ve yasal mevzuat kapsamında ilgili MÜŞTERİ’ye karşı uygun hukuki çarelere başvurabilecektir. Bu tarz bir çözüm yolu haritası MÜŞTERİLER’e bildirim yapılmadan uygulanabilir ve bu yollar, burada söylenenlerle sınırlı olmamak üzere, MÜŞTERİ’nin alan adlarının iptali ve CLOUDSPEX tarafından MÜŞTERİLER’e sağlanan hizmetleri/ürünleri durdurmak şeklinde olabilir. MÜŞTERİLER’in Sözleşme/Anlaşma ihlallerinden dolayı hizmetlerinin/ürünlerinin kesilmesi, durdurulması veya iptal edilmesi nedeniyle MÜŞTERİLER’e CLOUDSPEX tarafından herhangi bir ücret iadesi yapılmaz/yapılmayacaktır.

8. HİZMETLERİN KISITLANMASI; REDDETME HAKKI

MÜŞTERİ, CLOUDSPEX tarafından sunulan hizmetleri aşağıdaki amaç vb. için kullanmamayı veya başkalarının kullanmasına izin vermemeyi kabul etmektedir:

 • İstenmeyen e-posta iletimi (Spam) ve CLOUDSPEX tarafından sağlanan herhangi bir servise tekrarlayan, yüksek hacimli sorgulamalar (örneğin alan adı müsaitliği vb.)
 • Eğer, MÜŞTERİ, alan adını, alan adı sunucularını (DNS) CLOUDSPEX Sunucuları üzerinde barındırıyorsa veya bir alan adını yönlendirmek için CLOUDSPEX sistemini kullanıyorsa; URL veya başka şekilde bir siteyi veya bir sistemi barındırıyorsa, ya da CLOUDSPEX üzerinden kayıt altına alınmış alan adı varsa, CLOUDSPEX'in DNS sistemine aşırı yük bindirmemeye dikkat etmek yükümlülüğündedir. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX'in sunucularını, alan adını, kaynak olarak, vasıta olarak, adrese cevap olarak veya e-posta bombardımanı için varış adresi olarak, Internet paket flooding, paket bozma, vb. için kullanamaz. Sunucu ele geçirme (hack’leme) ya da güvenlik açıklarına karşı işlenen diğer suçların işlenmesi yasaktır ve kabul edilemez. Şebekenin dengesini tehdit eden, MÜŞTERİ’nin internet sitesinin sebep olduğu aktivitelerin algılanması ve tespit edilmesi durumunda, CLOUDSPEX ilgili alan adını (Domain) devre dışı bırakma ve hizmeti/ürünü süresiz durdurma hakkını saklı tutar.MÜŞTERİ, CLOUDSPEX'in takdiriyle ve MÜŞTERİ’ye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını onaylamayı reddedebileceğini kabul etmektedir. Bununla birlikte, CLOUDSPEX, kendi takdiriyle ve MÜŞTERİ’ye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadan, herhangi bir alan adının kaydını, kaydın yapılmasından sonraki ilk otuz (30) gün içinde silebilir. Ayrıca, eğer bir isim/alan adı, istenmeyen veya ahlâken sakıncalı aktivitelerle bütünleşmişse, CLOUDSPEX ilgili alan adının kaydını iptal edebilir. Ahlâken sakıncalı aktivitelerin bazıları, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şöyle belirtilmiştir:
 • Üçüncü kişilere iftira, maddi/manevi küçük düşürme, zarar, kötüye kullanma, tehdit, hakaret veya taciz duygularını yaşatacak şekilde düzenlenmiş faaliyetler
 • 5651 Sayılı Yasa’da tanımlanmış katalog suçlar
 • Nefret suçları, terörizm ve çocuk pornosu gibi başkalarını kanunsuz davranışlar yapmaya cesaretlendiren faaliyetler
 • Haksız, bayağı, muzır, üçüncü bir kişinin özel hayatına giren, ırkçı ve diğer uygunsuz faaliyetler
 • Üçüncü bir kişinin kimliğini taklit edecek şekilde düzenlenen faaliyetler
 • Küçüklerin/çocukların ahlâka aykırı bir şekilde kullanılması/taciz edilmesi/istismar edilmesi veya onlara fiziksel ve/veya ruhsal zarar verilmesi amacıyla düzenlenen faaliyetler.

Her ne kadar MÜŞTERİ, CLOUDSPEX'in bir kaydı reddettiği veya kayıttan sonraki ilk otuz (30) gün içinde sildiği durumlarda, hem iptal edilme hem de reddedilme hâlleriyle bağlantılı olarak CLOUDSPEX'e yaptığı ödemeyi geri alabilecek ise de; CLOUDSPEX'in bir alan adını (Domain), Spam’le veya ahlâki açıdan sakıncalı faaliyetlerle bütünleşik olmasından dolayı sildiği durumlarda geri ödeme yapılmaz. CLOUDSPEX’in 3. Kişilerin hukuka aykırı içerik ve/veya eylemler içeren alan adı iddiası ve şikâyetinde anılan alan adı bakımından CLOUDSPEX’in teknik imkânlar dâhilindeki tüm tedbir yöntemlerine başvurma hakkı saklıdır. MÜŞTERİ bu sebeple herhangi bir hak ihlali yaşadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir/etmiştir.

9. BÜTÜN KAYITLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

MÜŞTERİ, Üst Sınıf Alan Kayıtları ve İkinci Sınıf Alan Kayıtları gibi, ama bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, herhangi bir alan adı kaydını (Domain Registration) gerek CLOUDSPEX’ten gerekse de başka bir alan adı sağlayıcısından satın aldıktan sonra her bir kayıt için, ulusal ve uluslararası tüm sözleşmelere, kurallara ve politikalara bağlı olduğunu kabul etmektedir.