Genel Servis Şartları

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

 

1. GENEL AÇIKLAMALAR

İşbu Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları (bu “Sözleşme”);

Murat Reis Mahallesi, Selamet Sokak No.9 Üsküdar, İstanbul, Türkiye adresinde mukim ve bu adreste araştırma-geliştirme (Ar-Ge), ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve çevrim içi (online) destek hizmet faaliyetlerini yürütmekte olan, T.C. Beykoz Vergi Dairesi’ne 6310704230 vergi numarasıyla kayıtlı bulunan Nishgroup Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (bundan sonra CLOUDSPEX olarak anılacaktır) ile;

CLOUDSPEX ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle CLOUDSPEX internet sitesi üzerinde bir hesap açtıran, CLOUDSPEX internet sitesinde yer alan ilgili çevrim içi form aracılığıyla bilgileri alınan ve CLOUDSPEX’ten müşteri olarak hizmet talep ve satın alımında bulunan Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler (bundan böyle “Siz” ve/veya “Müşteri” olarak anılacaklardır) arasında akdedilmiş ve elektronik ortamda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlük kazanmış bir sözleşmedir.

Bu Sözleşme’yle birlikte CLOUDSPEX’e ait internet sitesi www.cloudspex.com (bu “Site”) ve bu Site’de bulunan tüm ürün ve hizmetlerin (bundan böyle tümü birden “Hizmetler" olarak anılacaktır) genel hüküm ve şartlar başlığı altında düzenlenmiş olduğu taraflarca kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ile satın aldığınız ya da bu Site aracılığıyla erişim sağladığınız Hizmetler için geçerli olan özel hüküm ve şartların yanı sıra yürürlüktedir.

Bu Sözleşme’yi elektronik olarak kabul etmeniz/imzalamanız bu Sözleşme’yi ve beraberinde işbu Sözleşme’ye referans olarak ilave edilmiş olan www.cloudspex.com isimli internet adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, içerikleri ve maddeleri hususunda mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Gizlilik Politikası, https://www.cloudspex.com/gizlilik-sozlesmesi internet sayfası üzerinden duyurulan gizlilik ilkeleriyle ilgili prensiplerin belirtildiği politikadır.

İşbu Sözleşme’de kullanılan “Biz”, "Bize” ya da “Bizim" terimleri “CLOUDSPEX” anlamına gelecek ve CLOUDSPEX tarafını temsil edecektir.

“Siz”, “Sizin” “Müşteri” ya da “Kullanıcı” terimleri, işbu Sözleşme’yi kabul ederek ve imzalayarak onaylayan tüm kişi ya da kurumlar anlamına gelecektir.

CLOUDSPEX sadece ve mutlak suretle kendi inisiyatifinde olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve işbu Sözleşme’ye dahil edilmiş olan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri her zaman değiştirebilir ve/veya yenileyerek güncelleyebilir. Söz konusu değişiklikler veya yenilemeler/güncellemeler (i) bu değişiklik ya da yenilemeleri/güncellemeleri size bildireceğimiz e-posta duyurusunun tarihi ya da internet sitesinde yer aldığı tarih, yani (ii) “Son Revizyon Tarihi” itibarıyla derhâl yürürlüğe girecektir.

2. SİTE'NİN HİZMETLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Bu Site’den ve bu Site’de bulunan hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında, yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek durumda olanlar yararlanabilirler. Bu Site’yi ve bu Site’de bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; (i) en az 18 (on sekiz) yaşında olduğunuzu ve/veya (ii) yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Eğer bu Sözleşme’yi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurumun/firmanın adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiye haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “Siz”, “Sizin” ya da “Kullanıcı” terimleri, söz konusu/ilgili kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra CLOUDSPEX tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit ve/veya ispat edilirse, ödeme yükümlülükleri de dâhil -ve bununla sınırlı olmamak üzere- işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilgileriniz ve yükümlülüğünüz dâhilindedir.

CLOUDSPEX, sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ve/veya benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelebilecek hiçbir maddi/manevi kayıptan ve/veya zarardan sorumlu olmayacaktır ve/veya sorumlu olarak atfedilmeyecektir. Bu talimat, ihbar, belge ve/veya iletişimin sahihliği/gerçekliği hakkında makul şüphe bulunması durumunda, CLOUDSPEX ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini/gerçekliğini onaylamanızı sizden isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi CLOUDSPEX’in mükellefiyeti değildir.

Kurumlar adına temsil ve ilzama yetkili olduğu bilgisine istinaden hareket eden gerçek kişilerin kurum ile ilişiğinin kesilmesi hâlinde CLOUDSPEX’in söz konusu hususu kendiliğinden tespit imkânı olmadığı tarafların malumu olmakla birlikte; ilgili kurumu temsilen hareket etmekte olan kişi/kişilerin kurumla ilişiğinin kesildiği bilgisi kurum tarafından ivedi olarak CLOUDSPEX’e bildirilmemişse, oluşabilecek tüm maddi ve manevi zararlardan kurum ve anılan gerçek kişi sorumlu olacaktır. CLOUDSPEX’e bu yönde bir bildirimin yapılmasının ardından CLOUDSPEX tarafından bir hizmetin gerçek hak sahipliğinin tespitinin yapılması imkânı bulunmadığından, CLOUDSPEX’in kayıtlarında/dosyalarında yer alan kişi/kurum bilgileri dikkate alınacaktır. Bu sebeple kurumu temsilen Sözleşme’nin tarafı olan kimselerin tüm kayıtları kurum adına yaptırmış olması esastır. Kişilerin kurumları temsilen hareket etmekte olmasına karşın bu yönde bir bilgilendirmenin CLOUDSPEX’e zamanında veya hiç yapılmamış olması hâlinde, CLOUDSPEX’in uhdesinde/sorumluluğunda bulunan kayıtları dikkate almasından kaynaklanacak ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayabilecekleri zararlar da dâhil olmak üzere tüm maddi ve manevi zararlardan CLOUDSPEX’in sorumlu tutulamayacağı; her ne nam ve hesap altında olursa olsun, Müşteri tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

3. HESAPLAR; VERİLERİN AKTARILMASI

3.1 Müşteri Hesabı: Bu Site’nin bazı özelliklerine erişmek ya da bu Site’de bulunan Hizmetlerin bazılarını kullanabilmek için bir hesap (“Hesap”, “Müşteri Hesabı”) oluşturmanız gerecektir. CLOUDSPEX’e, Hesabınızı oluşturma işleminiz esnasında sunmuş olduğunuz/sunacağınız tüm bilgilerinizin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. CLOUDSPEX’in, Hesap bilgilerinizin gerçek dışı, yanlış, süresi dolmuş ve/veya eksik olduğuna kanaat getirmesi hâlinde, CLOUDSPEX’in sadece ve mutlak surette kendi takdir yetkisi dâhilinde hesabınızı askıya alma ve/veya sonlandırma, üyelik ve hizmet iptali de dâhil olmak üzere tüm tedbirleri/önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu, tarafların malumudur. Sizin yetkiniz dâhilinde olsun veya olmasın, Hesabınızda gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde/işlemlerden sizin sorumlu sayılacağınız ve sınırlama olmaksızın müşteri numaranız/giriş kimliğiniz, şifreniz, ödeme metodu/metotları (aşağıda açıklanmıştır) ve güvenlik bilgileriniz dâhil olmak üzere Hesap bilgilerinizi mutlaka gizli tutmanız gerektiği bilgileriniz ve sorumluluğunuz dâhilindedir.

Herhangi bir güvenlik ihlali yaşanması ya da Hesabınızın yetkiniz haricinde kullanılması durumunda, CLOUDSPEX’i durumdan derhâl haberdar etmeniz gerekmektedir. CLOUDSPEX, Hesabınıza izninizin dışında yetkisiz olarak giriş yapılmasından ve/veya Hesabınızın izinsiz/yetkisiz olarak kullanılmasından dolayı uğrayacağınız hiçbir maddi/manevi kayıptan sorumlu olmayacaktır ve/veya sorumlu tutulmayacaktır. Bununla birlikte, Hesabınızın bu şekilde kullanılmasından dolayı neden olabileceğiniz ve CLOUDSPEX’in ve/veya üçüncü Kişilerin görebilecekleri maddi/manevi zararlardan sizin sorumlu tutulacağınız da bilgileriniz ve kabulünüz dâhilindedir.

3.2 Verilerin Aktarımı: CLOUDSPEX, Hesabınızı oluşturduğunuzda sunmuş olduğunuz tüm bilgilerinizin doğru, güncel ve eksiksiz olduklarını kabul ederek ve Hesap bilgilerinizi doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul etmek suretiyle gerek yurt içi gerek yurt dışı Emniyet, Savcılık, Mahkeme ve sair mercilerden gelen veya gelebilecek talepler üzerine, tüm bilgilerinizi bu kişi ve/veya kurumlarla paylaşabilir. Söz konusu taleplere verilen cevaplarda, CLOUDSPEX’e hesabınızı oluşturduğunuz sırada ve akabinde sunmuş olduğunuz tüm bilgi ve belgelerinizin benzer durumlarda talep edecek olan kişi veya kurumlara verilebileceğini, teknik aksaklıklardan meydana gelebilecek herhangi bir hatalı bir bildirim bakımından herhangi bir hak veyahut talebiniz olmadığını işbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

CLOUDSPEX’e ulaşan “Yasal talepler; bilgi talepleri” Emniyet, Savcılık gibi soruşturma makamlarından gelebileceği gibi, Mahkemeler gibi kovuşturma makamlarından ve yine ilgili idari makamlardan da gönderilebilirler. Yine 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da dâhil olmak üzere; 5651 Sayılı Kanun, 5846 Sayılı Fikrî ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca herhangi bir hak ihlali iddiasıyla CLOUDSPEX’e ulaşılması hâlinde, 5651 Sayılı Kanun ve anılan kanunun uygulaması ve Yargıtay İçtihatları uyarınca yasal merciler ve hak ihlali iddiasında bulunan tarafın tüm taleplerinin CLOUDSPEX tarafından karşılanabileceği, talep edilen hâllerde Müşteri bilgileri, loglar da dâhil olmak üzere CLOUDSPEX sisteminde kayıtlı tüm bilgilerin Müşteri’nin rızası, bilgisi ve talimatı aranmaksızın paylaşılacağı Müşteri’nin bilgisi dâhilinde olup; bu husus, Müşteri tarafından peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

Yine 5651 Sayılı Kanun kapsamında içerik sağlayıcıya ulaşamadığından bahisle CLOUDSPEX’e ulaşabilecek ihtarnameler de dâhil olmak üzere, hukuka aykırı içerik iddiasıyla yapılan tüm ihtarlar/hatırlatmalar sebebiyle talep hâlinde içeriğin yayından kaldırılması, URL engellenmesi, üyeliğin askıya alınması, içerik sağlayıcının bilgilerinin paylaşılması, erişimin engellenmesi, yayının ve hizmetin durdurulması, üyelik iptali de dâhil olmak üzere gerekli görülen tüm tedbirlerin/önlemlerin CLOUDSPEX tarafından alınabileceği Müşteri tarafından bilinmekle birlikte; yine Müşteri tarafından peşinen gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu ve benzer hususlarla CLOUDSPEX’in bir dava ve şikayete taraf olması hâlinde 3. Kişilerin uğradığı zararlar da dahil olmak üzere uğradığı/uğraması muhtemel tüm maddi ve manevi zararların tazmini/ödenmesi ve sorumluluğu Müşteri’ye aittir. CLOUDSPEX sisteminde kayıtlı olan yetkili e-posta adresinden gelen tüm talimatların yerine getirilmesi bakımından 3. Kişilerce hak ihlali iddiasında bulunulması hâlinde CLOUDSPEX’in sorumluluğuna gidilmesi mümkün değildir/olmayacaktır.

3.3 Hizmet İç Transferi (Hizmet Devri): CLOUDSPEX bazı Hizmetlerinde iç transfer (Hizmet Devri) servisi sunmaktadır. Bireysel Müşteriler’de Müşteri Hesabı seçeneği altından transfer edilecek ilgili hizmet seçilerek, “iç transfer talebi” ile Mevcut Müşteri TC Kimlik No ve transferin yapılacağı Müşteri Numarası belirtilerek, ilgili hizmet transfer isteği/talebi işlemi başlatılır. Kurumsal Müşteriler’de ise sadece transferin yapılacağı Müşteri Numarası belirtilerek, ilgili hizmet transfer isteği/talebi işlemi başlatılır.

Transferi başlatan Müşteri’ye “Transfer Onayı” bildirimi, sistemimizde tanımlı olan yetkili e-posta adresine gönderilecektir. Mevcut Müşteri’nin onayı alındıktan sonra; söz konusu istek/talep, hizmet transferinin yapılacağı ilgili Müşteri’ye bildirilir. Müşteri’nin, bu isteği Müşteri Hesabı aracılığıyla onaylamasıyla birlikte, ilgili hizmet transfer işlemi tamamlanır. Hizmet transfer isteğini başlatan Müşteri, ilgili transfer talebini karşı taraftaki müşterinin onaylamasına kadar geçecek olan süre içerisinde iptal edebilir. Her iki taraf tarafından onaylanmayan transfer istekleriyse, on beş (15) gün içerisinde otomatik olarak iptal edilir.

Hem Bireysel Müşteri hem de Kurumsal Müşteri hesapları için; CLOUDSPEX öncelikle fatura bilgilerinde yer alan müşteri ad, soyad ve adres bilgilerini gerçek müşteri bilgisi olarak kabul etmektedir. Kurumsal Müşteri hesapları için; fatura bilgilerinde yer alan kurumun tam ticarî unvanı ve adres bilgileri, CLOUDSPEX tarafından, gerçek müşteri bilgileri olarak kabul edilecektir. Ancak her iki hâlde de gerek Bireysel gerek Kurumsal Müşteri’ye verilen Müşteri numarası ve Müşteri’ye ait şifrelerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve bu üçüncü kişilerin kendilerini, CLOUDSPEX’e, çalışanlarına, uzaktan destek ekibine Müşteri olarak tanıtmaları durumunda ve çeşitli taleplerde/isteklerde bulunmaları hâlinde; CLOUDSPEX söz konusu taleplerin/isteklerin yerine getirilmiş olmasından sorumlu tutulamaz/tutulmayacaktır.

CLOUDSPEX her hâlükârda bir hesabın devri için müsait olunup olunmadığı, devrin mümkün olup olmadığı ve/veya ilgili devrin tamamlanması için gerekli olan zaman/süre gibi konularda garanti ve/veya sigorta veremez/vermeyecektir. Devir işleminden dolayı kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan CLOUDSPEX hiçbir şekilde sorumlu değildir/olmayacaktır. WIPO (World Intellectual Property Organization – Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü) nezdinde alan adı (Domain Name) uyuşmazlıklarına ilişkin yapılan şikâyetler üzerinden verilen hakem ve /veya hakem heyeti kararları, işbu Sözleşme’de yer alan tüm devir hükümlerinin istisnasıdır.

4. UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

Aşağıda yer alan kurallara uyulacağı taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

4.1 Müşteri, bu Site’yi ve bu Site’de bulunan Hizmetler ile sunduğu tüm içerikleri, işbu Sözleşme ve uygulamadaki/yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacaktır.

4.2 Müşteri, önceden hususi/özel yazılı izin almaksızın başka bir Kullanıcı’nın ya da başka bir kişi ya da kurumun kimliğiyle Site’ye girmeyecek/bağlanmayacak ve başka bir Kullanıcı’ya, şahsa ya da kuruma, bir vekaleti veya yazılı bir sözleşmesi ve/veya izin belgesi olmaksızın içerik sunumu yapmayacaktır.

4.3 Müşteri, önceden hususi yazılı izinlerini almaksızın, Kullanıcı İçeriklerini (aşağıda açıklanmıştır) ya da başka bir Kullanıcı, kişi ya da kuruma ait kamuoyuna ifşa edilmemesi gereken ya da bu kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren bilgileri derlemeyecek ya da bunlardan yararlanmayacaktır. (kişisel bilgi veriler, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek türde bilgi, belge, veri ve kayıtlar)

4.4 Bu Site ve bu Site’de bulunan Hizmetler ya da içerikler (sadece ve tümüyle CLOUDSPEX’in takdir yetkisine göre belirlenecek olup) aşağıdaki biçimlerde kullanılamazlar/kullanılmayacaklardır:

4.4.1 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER, 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

1. MADDE 8

(1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

4.4.2 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN ŞEREFE KARŞI SUÇLARINI DÜZENLEYEN 8. Ve 9. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

Hakaret

Madde 125

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal

Madde 132

(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/79 md.) İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

(4) (Mülga: 2/7/2012-6352/79 md.)

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

Madde 133

(1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) (Değişik: 2/7/2012-6352/80 md.) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Özel hayatın gizliliğini ihlal

Madde 134

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 135

(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 136

(1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

4.4.3 BU SİTE VE BU SİTE’DE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN MAL VARLIĞINA İLİŞKİN SUÇLARI DÜZENLEYEN 10. BÖLÜMÜ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

Hırsızlık

Madde 141

(1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)

Nitelikli hırsızlık

Madde 142

(1) Hırsızlık suçunun;

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

4.4.4 BUNUN YANI SIRA:

Yasa dışı ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda;

Tahkir edici, taciz edici, kötüleyici vesair davranışlarda bulunarak ya da bu davranışları destekleyici ya da teşvik edici tarzda;

Nefret ve düşmanlığa yol açıcı söylemlerde bulunma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleme, terörist etkinliklerde bulunma ya da insanlara, hayvanlara ya da mala karşı şiddet uygulama ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etmek;

Spam ya da diğer istenilmeyen toplu e-posta gönderme, bilgisayar ya da ağ korsanlığı ya da şifre kırma eylemlerinde bulunma ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etmek;

Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;

Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarını ihlal etmek ya da Diğer Kullanıcılar, diğer kişilere ya da kurumlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğunuz gizlilik yükümlüklerini çiğnemek;

Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin yerine getirilmesini aksatacak tarzda;

Yazılım ya da donanımın işlevselliğini bozmak, aşırı kaynak kullanımı, sınırlandırmak ya da bunlara zarar vermek için tasarımlanmış ya da bu tür bozucu ve zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da diğer kod, dosya ya da programları site içeriğine dâhil etmek ya da yüklemek; ya da

CLOUDSPEX ya da CLOUDSPEX’in Hizmetleriyle/Ürünleriyle ilgili olarak yanlış ya da yanıltıcı dil kullanmak ya da asılsız ve/veya küçük düşürücü iddialarda/ithamlarda bulunmak;

Vb. tüm kötü niyetli eylemler bakımından da kullanılamaz.

Yukarıda sayılanların yanı sıra; CLOUDSPEX 5651 Sayılı Kanun hükümlerini ihlal etmemekle yükümlü olmakla birlikte; Müşteri de CLOUDSPEX’ten satın aldığı hizmet dolayısıyla, 5651 Sayılı Kanun’un hükümlerinden kaynaklanan ihtilaflarda anılan kanun hükümlerinden haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını, ilgili hizmetin süresi boyunca anılan hükümlerde meydana gelen/gelebilecek olan tüm değişikliklere de ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın uymakla yükümlü olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

4.5 Müşteri, bu Site’nin ya da bu Site’de bulunan Hizmetlerin, Ürünlerin, İçeriğin bir kısmını ve/veya tamamını başkaca bir ortama, CLOUDSPEX’ten hususi/özel olarak yazılı izin ve/veya yetki almaksızın kopyalayamayacak ya da dağıtamayacaktır.

4.6 Müşteri, bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri ya da bu Siteyle ilgili teknolojilerin hiçbir kısmını değiştiremeyecek ve/veya üzerinde oynama/işlem yapamayacaktır.

4.7 Müşteri, CLOUDSPEX İçeriğine (tanımı aşağıda yapılmıştır) ya da Kullanıcı İçeriğine, Site’nin kendisinden başka bir teknolojiyle ve/veya başka araçlar vasıtasıyla ya da CLOUDSPEX’in öngöreceğinden farklı yollarla/yöntemlerle erişimde bulunamayacaktır.

4.8 Müşteri, CLOUDSPEX’in hususi/özel yazılı iznini almaksızın, herhangi bir ticarî kullanım için; CLOUDSPEX’in ilgili teknolojileri de dâhil, bu Site’yi ya da bu Site’de bulunan Hizmetleri kullanamayacaktır.

4.9 CLOUDSPEX, dilediği zaman, herhangi bir sınırlama olmaksızın; bu Site’deki fiyatlar/ücretler ve Hizmet bedelleri de dâhil olmak üzere, bu Site’de yer alan herhangi bir hususu ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri değiştirmeye, yenilemeye, güncellemeye, belirli bir kısmında değişiklik yapma ve/veya bunların uygulamasına son verme hakkını saklı tutar.

4.10 CLOUDSPEX Hizmetlerinin Kullanıcı’ya satışının ve teslimatının esnasında, hizmet özellikleriyle ilgili bilgiler Kulanıcı’ya açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcı, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili hizmet kapsamında yer almamasından dolayı, CLOUDSPEX'ten herhangi bir hak ve/veya maddi/manevi zarar iddiasıyla tazmin talebinde bulunamaz.

5. CLOUDSPEX İÇERİĞİNİN VE SAİR/DİĞER KULLANICI İÇERİĞİNİN KULLANILMASI

Yukarıdaki genel hükümlere ek olarak, Bölüm 5’teki hükümler özel olarak CLOUDSPEX İçeriğini ve CLOUDSPEX’in kurumsal web sitelerine gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanmanız bakımından da geçerlidir.

5.1 CLOUDSPEX İçeriği: Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere, bu Site’de ve bu Site’de bulunan Hizmetlerde yer alan içeriklerle sınırlama olmaksızın; bunlarda bulunan metin, yazılım, yazılım dilleri (scriptler), kaynak kodu (source code) Uygulama Programlama Arayüzü (API - Application Programming Interface) grafikler, fotoğraflar, sesler müzik, videolar ve arayüz özellikleriyle ticarî markalar, hizmet markaları ve logolar ("CLOUDSPEX İçeriği") daimî olarak CLOUDSPEX’in mülkiyetindedir veya bunların kullanım hakkı CLOUDSPEX’in sahip olduğu imtiyaz dâhilindedir ve bu içerik Türkiye Cumhuriyeti’yle yabancı ülkelerin Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkındaki Kanun’a; patent, marka ve tasarım mevzuatları ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’yle yabancı ülke kanunları kapsamındaki diğer fikrî mülkiyet haklarına tabidir.

İşbu Sözleşme’yle telif hakları, markalar, patent ya da tasarım hakları kapsamında hiçbir hak ya da lisans verilmemektedir. CLOUDSPEX; CLOUDSPEX İçeriğinde, bu Site’de ve bu Site’de bulunan Hizmetler ve/veya bunlarla ilgili olarak açıkça belirtilmemiş tüm hakları saklı tutar ve bu hakların hiçbiri -kısmen veya tamamen- işbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla devrolunmaz.

5.2 Kullanıcı İçeriği: Bu Site’nin veya bu Site’de bulunan Hizmetlerin bazı özellikleri Kullanıcıların (a) düşüncelerini, fikirlerini, önerilerini ya da bildirmek istedikleri diğer bilgileri (“Kullanıcı İçeriği”) ya da (b) fotoğraf ve videolar da dâhil olmak ancak bunlarla da sınırlı kalmamak üzere edebî, sanat içerikli, müzikal ya da diğer içerikleri (Kullanıcı Sunumları ile birlikte “Kullanıcı İçeriği”) görmesine, göndermesine, yayınlamasına, paylaşmasına, depolamasına ya da bunlarla ilgili işlemler yapmasına olanak verebilecektir.

Bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmet kalemlerine Kullanıcı İçeriği göndermekle ya da Kullanıcı İçeriğini buralarda yayınlamakla CLOUDSPEX’e (i) ya Kullanıcı İçeriğinin sahibi-sağlayıcısı olduğunuz ve bu nedenle bu içeriği yayınlama hakkına sahip olduğunuz için ya da Kullanıcı İçeriğinin telif ya da mülkiyet hakkı sahibinden yazılı olarak, bu içeriği kullanmak üzere gerekli dağıtım haklarına, lisanslara, izinlere ve/veya diğer yetkilere sahip olduğunuz için Kullanıcı İçeriğini bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetler üzerinden yayınlamak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve (ii) üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğiniz beyan ve taahhüt etmektesiniz.

CLOUDSPEX’in, Müşteri’nin yukarıda anılan tüm kanun hükümleri ve mevzuat ile 3. Kişilerin haklarını ihlal niteliğinde eylemleri bakımından uğradığı/uğraması muhtemel her türlü zararı Müşteri’ye rücu hakkı saklıdır.

5.3 Güvenlik: Bu Site’nin ya da bu Site’de bulunan Hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerini (sınırlama olmaksızın CLOUDSPEX İçeriği veya Kullanıcı İçeriğinin kullanımını ya da kopyalanmasını yasaklayan ya da kısıtlayan sınırlandırıcı özellikler de dâhil) engellemeyeceğinizi; bunları işlevsiz hâle getirmeyeceğinizi ve/veya diğer yollarla bunların işlev görmesini önlemeyeceğinizi ve bu Site’nin ya da bu Site’de bulunan Hizmetlerin, CLOUDSPEX İçeriğinin ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlandırıcı yönde hareket etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

6. CLOUDSPEX’İN KULLANICI İÇERİĞİNDEN YARARLANMASI

İşbu Bölüm 6’daki hükümler özel olarak CLOUDSPEX İçeriğini ve CLOUDSPEX’in kurumsal internet sitelerine gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanmanız açısından da geçerlidir. Uygulanacak hükümler, konuk olduğunuz internet sitelerine gönderilen içerik içinde sahip olabileceğiniz mülkiyet ve/veya lisans haklarını (fikrî ve sınai mülkiyet hakları da dâhil) devretmek gibi bir etkiye sahip değildir ve bunun için öngörülmemişlerdir. Genel olarak sadece kendi Kullanıcı İçeriğinizden ya da Hesabınız üzerinden sunulan Kullanıcı İçeriğinizden ve bu içeriğin dağıtılmasından doğan sonuçlardan ve bunun için gerekli şartların yerine getirilmesinden sorumlu olacaksınız.

Kullanıcı Sunumları’yla İlgili Olarak:

Sunumlarınızı tümüyle gönüllü olarak ve kendi iradenizle yapacağınızı, Sunumlarınızın herhangi bir gizlilik ilişkisi teşkil etmeyeceğini kabul etmektesiniz.

(Kullanıcı Sunumları haricindeki) Kullanıcı İçeriği’yle İlgili Olarak:

Sunuculuğunu (Hosting) CLOUDSPEX’in veya bir başka hizmet sağlayıcısının yaptığı bir internet sitesiniz varsa, söz konusu internet sitenize yollanan Kullanıcı İçeriğinizdeki mülkiyetinizin ya da lisanslı haklarınızın tamamına sahip olmaya devam edeceksiniz.

Bununla birlikte, Kullanıcı İçeriğinizi bu Site’ye gönderir ya da bu Site’de yayınlarsanız, Kullanıcı İçeriğinin bu Site’nin ve işbu Sözleşme’nin öngördüğü biçimde dâhil edilmesi ve kullanılmasına olanak vermek için, CLOUDSPEX’in Kullanıcı İçeriğinize ait fikrî hakları ve diğer müseccel/tescil edilmiş hakları kullanması için CLOUDSPEX’i yetkilendirmiş olursunuz. Buna göre, işbu Sözleşme’yle CLOUDSPEX’e; sınırlama olmaksızın, bu Site’nin tamamının ya da herhangi bir kısmının her türlü ortam veya format içinde ve her türlü medya kanalı üzerinden hiçbir kısıtlama ya da başkaca bedel olmaksızın veya size ya da diğer taraflara herhangi bir tebligatta bulunulmasını veya izin alınmasını gerektirmeksizin promosyonu ve yeniden dağıtımı da dâhil olmak üzere bunları kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, bunlardan türetilmiş yeni eserler oluşturmak ya da bunları diğer eserlerle birleştirmek, işlemek, veri elde etmek, görüntülemek ya da Kullanıcı İçeriğinizi bu Site ile ve CLOUDSPEX’in (ve bağlı şirketlerinin) ticarî faaliyetinde/faaliyetlerinde ifa etmek için dünya çapında geçerli, münhasır olmayan ve telifsiz alt lisans hakkı vermektesiniz. Ayrıca, bununla ilgili olarak, size ya da diğer üçüncü taraflara ait her türlü tazminat, ihbar ya da izin alma hakkından da feragat etmektesiniz. Bunlara ek olarak, ayrıca, bu Site’nin her bir Kullanıcısına, bu Site üzerinden size ait Kullanıcı İçeriğine ("özel" ya da "şifre korumalı" olarak belirttiğiniz Kullanıcı İçeriği hariç) münhasır olmamak üzere erişme ve bu Site’nin ve işbu Sözleşme’nin işlevleri gereği izin verildiği ölçüde size ait Kullanıcı İçeriğini kullanma, çoğaltma, dağıtma, bu içerikten türeme eserler oluşturma ve diğer eserlerle birleştirme, görüntüleme ve uygulama ve işleme hakkı da vermektesiniz. Kullanıcı İçeriğinizde sizin tarafınızdan verilen yukarıdaki imtiyaz hakları, size ait bu Kullanıcı İçeriği bu Site’den çıkarıldıktan ya da silindikten sonra ticarî açıdan makul bir süre içinde sona erecektir. Bununla birlikte, Müşteri, CLOUDSPEX’in, Site’den çıkardığı ya da sildiği Kullanıcı İçeriğinin sunucu kopyalarını elinde tutabileceğini (fakat, CLOUDSPEX bu içeriği dağıtma, görüntüleme ve/veya uygulama hakkına sahip olmayacaktır) kabul etmektedir ve CLOUDSPEX ile bu konuda mutabıktır.

7. HESABIN İZLENMESİ, HESABIN DURDURULMASI VE SONLANDIRILMASI

CLOUDSPEX -5651 Sayılı Kanun uyarınca- kural olarak (CLOUDSPEX’in sunuculuğunu yerine getirdiğini bir internet sitesine yollanan veya bu Site’ye yollanan) Kullanıcı İçeriklerini izlemez, takip etmez. Bununla birlikte, CLOUDSPEX içerik izleme hakkını saklı tutar (fakat bunu yapmakla yükümlü değildir) ve Kullanıcı İçeriklerinde yer alan herhangi bir unsurun bu Sözleşme’ye uygunluğuna veya bu Sözleşme’ye uyup uymadığına karar verme hakkını saklı tutar. CLOUDSPEX, işbu Sözleşme’yi ihlal edici nitelikte her türlü içeriğin-materyalin yollanmasını ya da yayınlanmasını engellemek amacıyla (ihlal edici materyalin içeriği ve niteliği sadece ve tümüyle CLOUDSPEX’in kendi takdir yetkisiyle belirlenecektir) dilediği her zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın (ister CLOUDSPEX’in sunuculuğunu yaptığı bir internet sitesine yollanmış olsun, isterse de bu Site’ye yollanmış olsun) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir bölümünü yayından çıkarabilir ve/veya Kullanıcıların bu Site’ye ya da bu Site’de bulunan Hizmetlere içerik yollamasına ya da yayınlamasına son verebilir. CLOUDSPEX, aynı zamanda, herhangi bir Kullanıcı’nın sürekli olarak yasa dışı/illegal davranışlar gösterdiğine kanaat getirmek için yeterli gerekçeye sahip olması hâlinde, o Kullanıcı’nın bu Site’ye ya da bu Site’de bulunan Hizmetlere erişim hakkını sonlandırabilir ve/veya askıya alabilir. CLOUDSPEX’in bu Site’ye ya da bu Site’de bulunan Hizmetlere erişiminizi sonlandırması durumunda; CLOUDSPEX, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak, kendisine ait sunucular üzerinde sakladığınız tüm veri ve dosyaları silme ve/veya yok etme hakkına da sahip olacaktır.

Kaldı ki BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) düzenleyici işlemlerle CLOUDSPEX’e yükleyeceği ek mükellefiyetler bakımından da CLOUDSPEX, kendisinden istenildiği şekilde BTK’nın ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine riayet etmekle mükelleftir. CLOUDSPEX’in bu mükellefiyetlere riayet etmesini takiben, bu mükellefiyetlere riayet etmesinden sebep Müşteri’nin ya da Kullanıcı’nın (her ne nam veya ad altında olursa olsun), CLOUDSPEX’ten maddi ve/veya manevi tazminat taleplerinde bulunamayacağı tarafların malumudur.

Sözleşme’nin herhangi bir sebepten dolayı feshedilmesi durumunda Müşteri’ye/Kullanıcı’ya/tarafınıza para iadesi KESİNLİKLE YAPILMAZ.

8. EK HAKLARIN SAKLI TUTULMASI

CLOUDSPEX (i) Hizmetlerin sunulmasında ya da ifasında CLOUDSPEX tarafından yapılmış olabilecek yanlışları düzeltmek için (alan adı tescilleri dâhil) (ii) alan adı (Domain Name) tescili sırasında yapılmış olabilecek yanlışları düzetmek ya da alan adı kayıtlarının bütünlüğünü ve sürekliliğini korumak için (iii) uygulamadaki ulusal ve uluslararası kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için (iv) dava tebligatları da dâhil yasal talepleri yerine getirmek için (v) ihtilafların çözümünde verilen kararları yerine getirmek için (vi) lehte veyahut aleyhte sonuçlanabilecek hukuk davalarının ya da açılabilecek davaların gereğini yerine getirmek üzere yasal savunma yapmak için veya (vii) CLOUDSPEX ve bünyesine bağlı şirketleriyle bunların görevlileri, çalışanları, sorumluları ve mümessilleri adına bağlayıcı olabilecek her türlü sivil ya da suç unsuru sorumluluktan kaçınmak için, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisi dâhilinde gerekli görmesi durumunda (alan adı tescillerini iptal ya da feshetme hakkı da dâhil) Hesaplara ya da Hizmetlere erişim (veya denetleme) hakkını geri alma, erişimi engelleme, iptal etme, sonlandırma, askıya alma, kilitleme, dondurma, verileri yok etme, silme, paylaşma ya da değiştirme hakkını saklı tutar.

CLOUDSPEX, Müşterilere ait her bir Hesabı; aşırı alan, aşırı sistem kaynağı ya da bant genişliği kullanımı açısından denetlemek için gözden geçirme ve izin verilen seviyeleri aşan Hesaplara ek ücret uygulama ya da bu Hesapları durdurma ve/veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

MÜŞTERİ ayrıca, CLOUDSPEX tarafından verilen hizmetin gerektiğinde başka bir firma tarafından verilmeye başlanmasını (hizmeti verecek olan işletmecinin değişmesini) kabul etmektedir. Bu durumda CLOUDSPEX, Müşteri’ye ait her türlü Müşteri ve kredi kartı bilgilerini, ilgili hizmeti verecek/vermeye başlayacak olan firmayla paylaşabilecektir. Bu paylaşımın, Müşteri’nin kişisel verilerinin paylaşılması da dâhil olmak üzere, her ne nam ve hesap altında olursa olsun hak ihlali iddiasına konu edilemez. Bu husus Müşteri tarafından peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

9. ANTI-SPAM POLİTİKASI, CEZAİ ŞART

Müşteri kesinlikle Spam (alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticarî amaç taşıyan mesajların İnternet yoluyla gönderimi) ve/veya İnternet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek elektronik postalar (e-mail), İnternet kullanıcılarının istekleri dışında ticarî reklam içerikli ve amaçlı elektronik postaları (e-mail) yollayamaz. Buna ek olarak, kendisine ait SMTP sunucusu bulunduran Müşteri -CLOUDSPEX’ten SMTP hizmeti alsın ya da almasın- kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, Spam gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. Kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramaz. Bu tarz gönderimler, CLOUDSPEX’e olan güveni zedelediği gibi; aynı zamanda CLOUDSPEX sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, Müşteri’ye sağlanan servislerde aksamalara sebep olabilmektedir.

Müşteri, yukarıda sözü edilen “Anti-Spam Politikasını” okuyup anladığı ve kabul ettiği hususunda mutabık ve ayrıca, CLOUDSPEX’in, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak Spam ya da yetki haricinde toplu e-posta aktarımında bulunduğuna veya bununla bağlantılı olduğuna kanaat getireceği her türlü Hesabı derhâl sonlandırabileceğini kabul etmektedir. Ek olarak, Müşteri, gerçek zararın makul düzeyde hesaplanamaması durumunda, Hesabından aktarılan ya da Hesabıyla başkaca yollarla bağlantılı olan her bir Spam ya da istenmeyen toplu e-posta gönderimi için CLOUDSPEX’e Spam ya da mesaj başına 1,00 Amerikan Doları tutarında cezai şart ödemesi yapmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

10. MARKA VE/VEYA TELİF HAKKINA İLİŞKİN HAK İDDİALARI

CLOUDSPEX fikrî mülkiyet haklarının korunmasını desteklemekte ve bu yönde çalışmaktadır.

11. ÜÇÜNCÜ KİŞİ İNTERNET SİTELERİNİN LİNKLERİ

Bu Site ve bu Site’de bulunan Hizmetler, CLOUDSPEX’e ait olmayan ya da onun tarafından yönetilmeyen üçüncü kişi internet sitelerine bağlantılar içerebilir. CLOUDSPEX, üçüncü kişi internet sitelerinin içeriği, hüküm ve şartları, gizlilik politikası ya da uygulamaları ile ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir ve üstlenmeyecektir.

12. BEYAN VE TAAHHÜTLERLE İLGİLİ YASAL UYARI

MÜŞTERİ, BU SİTE’Yİ VE BU SİTE’DE BULUNAN HİZMETLERİN KULLANIMIYLA İLGİLİ RİSKLERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU; VE BU SİTE’NİN VE BU SİTE’DE BULUNAN HİZMETLERİN “OLDUĞU GİBİ”, “KULLANILABİLECEĞİ HÂLİYLE” VE “TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE” TEDARİK EDİLMİŞ OLDUĞUNU ÖZELLİKLE KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

YUKARIDAKİ BEYAN VE TAAHHÜTLERE İLİŞKİN İRADE BEYANI MÜŞTERİ TARAFINDAN GAYRİ KABİLİ RÜCU OLARAK YAPILMIŞ OLUP, BU SÖZLEŞME’NİN SÜRESİNİN DOLMASINDAN YA DA FESHİNDEN VEYA BU SİTE’Yİ YAHUT BU SİTE’DE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANMAYA SON VERMENİZDEN SONRA DAHİ GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.

13. SORUMLULUK ÜZERİNDEKİ SINIRLAMALAR

CLOUDSPEX , CLOUDSPEX GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI VE MÜMESSİLLERİ HİÇBİR DOĞRUDAN VE/VEYA DOLAYLI, ARIZİ YA DA KASTİ, ÖZEL YA DA SUÇ UNSURU TEŞKİL EDEN SAİR ZARARLARDAN DOLAYI SİZE YA DA DİĞER KİŞİ VE KURUMLARA KARŞI HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNLARA EK OLARAK: (I) BU SİTE’NİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI YA DA İÇERİĞİ (II) BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI YA DA İÇERİĞİ HAKKINDA VE/VEYA BU SİTEDE YA DA BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERDE BULUNAN HİZMETLERİN DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ YA DA İÇERİĞİ (III) BU SİTEDE YA DA BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERDE BULUNAN HİZMETLER (IV) HER TÜRLÜ KİŞİSEL SAKATLANMA YA DA MADDİ ZARAR (V) ÜÇÜNCÜ TARAFLARA İZAFE EDİLEBİLECEK/YÜKLENEBİLECEK HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞ (VI) SUNUCULARIMIZA İZİNSİZ ERİŞİLMESİ YA DA SUNUCULARIMIZ DÂHİLİNDE BULUNAN İÇERİĞİN, KİŞİSEL BİLGİLERİN, MALÎ BİLGİLERİN YA DA DİĞER BİLGİLERİN İZİNSİZ KULLANIMI (VII) BU SİTE’DEKİ YA DA BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERDE BULUNAN HİZMETLERİN KESİLMESİ YA DA SONA ERDİRİLMESİ (VIII) BU SİTE’YE YA DA BU SİTE İLE (HİPERLİNKLER, KALIN PUNTOLU REKLAM BAŞLIKLARI YA DA DİĞER TÜRLÜ) BAĞLANTILI SİTELERE YA DA BU SİTELER ÜZERİNDEN YAYILABİLECEK HER TÜRLÜ VİRÜS, SOLUCAN, BÖCEK, TROJAN YA DA BENZERLERİ (IX) ÇOCUKLAR İÇİN ZARARLI, AŞAĞILAYICI, TACİZ EDİCİ, İSTİSMAR EDİCİ HER TÜRLÜ KULLANICI İÇERİĞİ YA DA İÇERİK VEYA PORNOGRAFİK, MÜSTEHCEN YA DA YAYINLANMASI YASAKLANMIŞ DİĞER SAKINCALI İÇERİKLER VE/VEYA -CLOUDSPEX TARAFINDAN ZARARLI OLDUĞU KONUSUNDA UYARIDA BULUNULMUŞ OLSUN YA DA OLMASIN- BU SİTE’Yİ VE BU SİTE’DE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLI, YASAL YA DA AHDÎ/SÖZLEŞİMSEL TEMELE DAYANAN YA DA DAYANMAYAN HER TÜRLÜ ZARAR VE ZİYANLARDAN DOLAYI DA CLOUDSPEX SORUMLU VE/VEYA YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ.

MÜŞTERİ EK OLARAK, CLOUDSPEX’in KENDİSİNE KARŞI OLUŞABİLECEK TÜM SORUMLULUKLARIN TOPLAMININ, İHTİLAF KONUSU HİZMETLER İÇİN ÖDENMİŞ OLAN BEDELİN TOPLAM TUTARINI HİÇBİR DURUMDA AŞAMAYACAĞINI ÖZEL OLARAK KABUL ETMEKTE VE BU KABULÜ BEYAN VE TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

14. ÜCRETLER VE ÖDEME

CLOUDSPEX , hizmet bedellerini, size Sözleşme anında yazılı belge, internet sayfası veya e-posta yoluyla bildirmektedir. Siparişiniz üzerindeki Ödeme Metodunuz, Hesabınızda aktif herhangi bir hizmet olduğu sürece geçerli tutulmalıdır.

Site üzerinden hizmet(ler) sipariş ettiğinizde, bu Site’den satın alınan Hizmetler için ödenmesi gereken tüm fiyat ve ücretleri ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız. Kullanacağınız Hizmetler, Hizmet Şartları sona ermeden önce askıya alınmış, sonlandırılmış ya da devredilmiş olsa dahi, ödeyeceğiniz hiçbir ücret ya da bedel geri aksi belirtilmediği sürece tarafınıza iade edilmez. CLOUDSPEX fiyat ve ücretler üzerinde dilediği her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar; ve bu değişiklik ya da düzenlemeler, bu Site’de çevrim içi olarak ilan edilecek ve size ek bir bildirimde bulunulmaksızın, derhâl yürürlüğe girecektir.

CLOUDSPEX’ten satın aldığınız bazı Hizmetler için iptal talebinde bulunabilirsiniz. Hizmet iptal talebinize ilişkin iade süresi 5 (beş) iş günü ile tam bir faturalama dönemi arasında değişebilir. İadelere ilişkin ödemeler, ilişkili sipariş sırasında belirttiğiniz ödeme metoduyla, aynı kanal üzerinden veya söz konusu tutarın talebiniz üzerine CLOUDSPEX Sanal Kart’ınıza yüklenmesi şeklinde yapılabilir. CLOUDSPEX bazı hizmetlerini birleştirerek, müşterilerine paket ürün ve/veya kampanya olarak sunabilir. Kampanyalı paket içerisinde ek “Alan adı Kayıt” hizmetinin sunulması durumunda; hizmet iade işleminde, paket içerisinde sunulan alan adı (Domain Name) kayıt hizmet bedeli, iade tutarına dâhil değildir.

Ürüne özel olarak anlaşmada yasaklanmış olduğu durumlar hariç, Hizmetler için yapacağınız ödemelerinizi geçerli bir kredi kartı, banka havalesi/EFT ile; ya da CLOUDSPEX’in ücret ödemesi yapmak için yapılandırdığı bir hizmet olan “CLOUDSPEX Sanal Kart” Servisi veya PASSCODE uygulamasından faydalanarak yerine getirebilirsiniz (bunların her biri birer "Ödeme Metodu”dur). Kredi kartı aracılığıyla yapılacak ödemelerde, belirlenen koşuların sağlanması hâlinde, CLOUDSPEX’in belirlediği komisyonlarla, taksit seçenekleri sunulabilir. Taksit adetleri, koşulları, taksit yapılabilecek kart türleri, bankalar ve komisyonları CLOUDSPEX tarafından belirlenir ve CLOUDSPEX bu koşullar ve seçenekler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

CLOUDSPEX Hizmetlerinden bazıları size OTOMATIK YENİLEME seçeneğini sunmaktadır. Otomatik yenileme seçeneği detayları Hizmet’ten Hizmet’e değişiklik gösterebilir. Varsayılan (Default) ayar olarak, otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece CLOUDSPEX, Hizmetlerinizi, yenilenme zamanları geldiklerinde otomatik olarak mevcut/hâlihazırdaki Hizmet süresi ile yenileyecek (örneğin 12 aylık ise 12 aylık, 24 aylık ise 24 aylık) ve CLOUDSPEX’in o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden, siparişinizde belirtmiş olduğunuz Ödeme Metodu ile ilgili ödemenizi tahsil edecektir.

Sınırlama olmaksızın (i) yenileme seçeneklerinizin ayarlanması ve (ii) kullandığınız Ödeme Metodunun/Metotlarının geçerli ve güncellenmiş olmasının sağlanması dâhil olmak üzere, Hesabınızla ilgili ayarları değiştirmek ve belirlemekle ilgili tüm sorumluluk ve yükümlülük sadece size/tarafınıza aittir. Ayrıca, bunu gerçekleştirmemeniz hâlinde, bu ihmalinizin Hizmet kesintisine ve/veya kaybına neden olabileceğini ve CLOUDSPEX'nun bundan dolayı size ve/veya üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Müşteri’nin Sözleşme’yi yenilemek istememesi hâlinde; 15 (onbeş) iş günü öncesinden otomatik yenilemeye devam etmemesi/otomatik ödeme talimatı seçeneğini kaldırması gerekmektedir. Bu durumda, CLOUDSPEX, Müşteri’nin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; CLOUDSPEX sunucularında bulunan, Müşteri’ye ait ilgili hizmete dair bütün kayıtlar silinecektir.

Müşteri’nin CLOUDSPEX ile Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA - Service Level Agreement) Sözleşmesi imzalamış olması durumunda, eğer Müşteri’ye ait 30 (otuz) günlük süreyi aşmış bir borç bakiyesi varsa/mevcutsa, ilgili SLA’de tanımlanmış olan “Servis Kredisi” geçersiz olacaktır. Ödemelerin zamanında tahsil edilememiş olmasından kaynaklanan herhangi bir veri kaybı iddiasının/suçlamasının CLOUDSPEX’e yönlendirilmesi mümkün değildir/olmayacaktır.

CLOUDSPEX, güvenlik kuralları gereği, gerekli gördüğü ödeme işlemleri için ödemeyi durdurabilir ve/veya sizi arayarak sesli onayınız arayıcılığıyla ödemenizi teyit edebilir, ayrıca gerekli gördüğü durumlarda ve koşullarla “3D Secure” yöntemiyle tarafınızdan güvenli ödeme onayı isteyebilir.

ÖDEME METODLARI

14.1. Kredi Kartı ile Peşin / Taksitli Ödeme

CLOUDSPEX, bu Sözleşme’yi kabul etmenizle, hizmet bedellerini/ücretlerini, kayıt işleminiz esnasında beyan etmiş olduğunuz kredi kartının hesabından tahsil etme hakkına sahiptir.

Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca, CLOUDSPEX’e tahsilat için bildirdiğiniz kredi kartı bilgilerinin güncel ve geçerli olmalarından Müşteri tarafı olarak sadece siz sorumlusunuzdur. Kredi kartınızın son kullanma tarihinin vb. bilgilerin değişmeleri/yenilenmeleri durumunda, bu bilgiyi, Hesabınızdaki (Müşteri Paneli) ilgili alanı kullanarak, vakit kaybetmeden değiştirmeniz/güncellemeniz gerekmektedir.

CLOUDSPEX, ilgili tahsilatın kredi kartı hesabınızdan gerçekleştirilememesi durumunda, ilgili servislerinizi askıya alma ve/veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar. Müşteri, bu gibi durumlarda yaşanabilecek veri kayıpları hakkında bilgilendirilmiş olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

14.2. Havale / EFT İle Ödeme

CLOUDSPEX; MÜŞTERİ’nin banka havalesi / EFT (Elektronik Fon Transferi) yoluyla ödeme seçeneğini seçmesi durumunda; CLOUDSPEX’e ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen/beyan edilen kişinin ve/veya kurumun adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucunda, CLOUDSPEX ilgili hizmetin aktivasyonunu gerçekleştirir ve MÜŞTERİ’yi bu yönde bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT (Elektronik Fon Transferi) metoduyla yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Siparişlerine/satın almalarına dair yapacağı bütün ödemelerine ait olan/olacak tüm masraflar MÜŞTERİ’nin kendisine aittir/ait olacaktır.

14.3. CLOUDSPEX Sanal Kart ve PASSCODE İle Ödeme

CLOUDSPEX Sanal Kart uygulaması genel olarak ücret iade işlemleri için oluşturulmuş olup, talebinizle ilgili iade tutarınız buna istinaden Sanal Kartınıza yüklenebilmektedir. Ayrıca banka havalesi/EFT (Elektronik Fon Transferi) ile CLOUDSPEX Sanal Kart’ınıza yükleme yapabilir; yeterli bakiyeniz olması durumunda, siparişiniz esnasında Sanal Kart’ınızdan ilgili ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

CLOUDSPEX tarafından belirli bazı Hizmetler için geliştirilen PASSCODE uygulamasıyla; size daha önceden iletilmiş olan PASSCODE bilgilerini siparişiniz esnasında kullanarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

15. TAZMİNAT

(i) Bu Site’yi ya da bu Site’de bulunan Hizmetleri kullanmanız; (ii) işbu Sözleşme’nin veya bu Sözleşme’nin yapısında yer alan kurumsal politikaları ve/veya anlaşmaların hükümlerini ihlal etmeniz ve/veya (iii) sınırlama olmaksızın her türlü fikrî mülkiyet hakkı ile müseccel/tescil edilmiş haklar da dâhil olmak üzere üçüncü kişi haklarını ihlal etmeniz sonucu CLOUDSPEX’in, CLOUDSPEX’in görevlilerinin, çalışanlarının ve mümessillerinin maruz kalabileceği ya da üstlenmek zorunda kalacakları tüm hak iddialarına, taleplere, masraf ve harcamalara (buna İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki vekâlet ücret çizelgesinde yer alan vekâlet ücretleri de dâhildir) ve tüm diğer zararlara karşı CLOUDSPEX’i ve çalışanlarını/iş ortaklarını koruyacağınızı, her türlü maddi/manevi zarar ve ziyanını tazmin ve telafi edeceğinizi ve sayılan yasal sorumluluklara karşı beri kılacağınızı/ayrı tutacağınızı/kurtaracağınızı kabul ediyorsunuz. Bu bölüm kapsamındaki tazminat yükümlülükleri, işbu Sözleşme’nin sona ermesinden ya da feshinden ve/veya sizin Site’yi ya da Site’de bulunan Hizmetleri kullanmaya son vermenizden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

16. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, YARGI YETKİSİ

Yetkili Alan Adı Kayıt Operatörleri ve Uluslararası Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü Politikasına tabi/bağlı ihtilaflar haricinde, işbu Sözleşme, kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabi/bağlı olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, tüm dava ve takiplerinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

17. UNVANLAR VE BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ TAAHHÜTLER; BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin unvan ve başlıkları sadece atıfta bulunulmasını kolaylaştırmak içindir ve taraflar arasında işbu Sözleşme ile mutabakata bağlanan hususları aksi surette yorumlamak ve/veya açıklamak için hiçbir biçimde kullanılamaz. İşbu Sözleşmede’ki her bir beyan ve taahhüt her açıdan ayrı ve bağımsız bir beyan veya mutabakat olarak yorumlanacaktır. Yargı yetkisine haiz herhangi bir mahkeme tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yasa dışı/illegal, geçersiz ya da diğer biçimlerde icra edilemez olduğuna karar verilmesi durumunda; bu Sözleşme’nin geri kalan hükümleri (ve bu hükümlerin diğer kısımları) bundan etkilenmeyecektir ve kanunen izin verilen geniş kapsamda aynen geçerli ve uygulanabilir kalacaktır.

İş bu belge, CLOUDSPEX hizmetlerinin kullanımı hakkındaki şartları içerir ve gerekli görülen sözleşme ve belgelere ek yapılabilmektedir. CLOUDSPEX’in sunduğu tüm hizmetler bakımından hizmetin sunulduğu tarih itibarıyla CLOUDSPEX’e ait internet sitesinde yer alan ilgili sözleşmelerin tamamı, CLOUDSPEX’ten satın alınan hizmetin tüm kapsamını oluşturmakla birlikte; Müşteri tarafından incelenerek okunmaları ve kabul edilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle; Müşteri, CLOUDSPEX’ten satın aldığı hizmete ilişkin sözleşmelerin tamamından haberdar olduğunu ve eksiksiz şekilde mutabık olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

18. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Sözleşme’yle ilgili tüm sorularınız için support@cloudspex.com e-posta adresimizden bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.