Hosting Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme’nin şartları;

Murat Reis Mahallesi, Selamet Sokak No.9 Üsküdar, İstanbul, Türkiye adresinde mukim ve bu adreste araştırma-geliştirme (Ar-Ge), ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve çevrim içi (online) destek hizmet faaliyetlerini yürütmekte olan, T.C. Beykoz Vergi Dairesi’ne 6310704230 vergi numarasıyla kayıtlı bulunan Nishgroup Bilgi Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (bundan sonra CLOUDSPEX olarak anılacaktır) ile;

CLOUDSPEX ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle CLOUDSPEX internet SİTE’si üzerinde bir hesap açtıran, CLOUDSPEX internet SİTE’sinde yer alan ilgili çevrimiçi form aracılığıyla bilgileri alınan ve CLOUDSPEX’ten müşteri olarak hizmet talep ve satın alımında bulunan Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler (bundan sonra MÜŞTERİ veya SİZ olarak alınacaklardır) arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar dâhilinde, karşılıklı olarak kabul edilerek imzalanmıştır.

Bu Sözleşme’yi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşme’yi ve beraberinde işbu Sözleşme’ye referans olarak ilave edilmiş olan www.cloudspex.com isimli internet adresinde (bundan sonra SİTE olarak anılacaktır) yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Sözleşme, MÜŞTERİ'nin CLOUDSPEX’e ait SİTE’den çevrim içi (online) hizmet başvurusu yapması ve akabinde hizmetin aktivasyonuyla yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması hâlinde dahi Sözleşme süresiz olacaktır.

3. HİZMETİN TANIMI

CLOUDSPEX’in MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin internet sitelerinin ve/veya veri tabanın CLOUDSPEX’in sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ, bu sözleşme kapsamında “Web (İnternet) Hosting”, “Bayi Web (İnternet) Hosting” veya “Veri tabanı Hosting” hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte satın alabilir.

MÜŞTERİ, bu Hizmet(ler)i kullanarak; burada belirtilen şart ve koşullar dâhilinde SİTE’de yayınlanan tüm CLOUDSPEX kurallarına, politikalarına ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

3.1. CLOUDSPEX, işbu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı olarak, Sözleşme’nin süresi boyunca, mümkün ve makul olabilecek her türlü kaynağı kullanarak, azami devamlılık ve işlerlikte hizmeti MÜŞTERİ’ye verecektir. ( bu cümle, bana gönderdiğiniz belgede çok farklı bir şekilde yazılmış. Anlatılmak istenen şey, bu düzeltmedekiyle aynı mıdır; siz de kontrol eder misiniz lütfen???) MÜŞTERİ, bunlarla sınırlı olmaksızın, Hizmetlere aşağıda bahsedilen bazı durumlarda erişilemeyebileceğini veya bu durumlar söz konusuyken çalıştırılamayacaklarını kabul etmektedir:

3.1.1. Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel vb. doğal afetlerle sair beşerî afetler),

3.1.2. Donanım arızaları,

3.1.3. Periyodik Bakım prosedürleri veya CLOUDSPEX’in zaman zaman üstlendiği onarımlar,

3.1.4. Telekomünikasyon veya dijital transmisyon/aktarım hatlarında meydana gelebilecek kesintiler veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalarla sınırlı olmaksızın, CLOUDSPEX’in kontrolünün dışındaki veya CLOUDSPEX tarafından öngörülemeyen nedenler.

3.2. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’in Hizmetlerinin sürekliliğiyle ve/veya kesintisizliğiyle ilgili olarak %100 (yüzde yüz) kontrolünün bulunmadığını ve bu hususların bahsedilen şekilde/oranda garanti edilmediğini kabul etmektedir.

3.3. CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin %100 (yüzde yüz) olarak sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.

3.4. Servis Sürekliliği Garantileri (CLOUDSPEX SLAs): CLOUDSPEX tüm MÜŞTERİlerine Hizmet Seviyesi Anlaşması ile (SLA - Service Level Agreements) standart hizmet/servis seviyesi garantileri vermektedir. Söz konusu sözleşmeye SİTE üzerinden ulaşabilirsiniz.

3.5. SSL Sertifikaları: Belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmış olanların dışında, CLOUDSPEX Hizmetleriyle birlikte kullanmak için CLOUDSPEX’ten veya CLOUDSPEX’in bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası -sağlayıcı tarafından belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere- kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir internet barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin CLOUDSPEX sunucularında barındırılmakta olan internet sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda; CLOUDSPEX, ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak, güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeniyle MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi; CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı hiçbir zaman bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL Sertifikasını dışarıya aktararak özel anahtarını CLOUDSPEX sunucularının dışında kullanmayı istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcını takip eden en geç 30 (otuz) gün içerisinde CLOUDSPEX’e yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

3.6. Bayi İnternet (Web) Barındırma (Reseller Hosting Service): İşbu Sözleşme’nin şart ve koşullarına tabi olarak; CLOUDSPEX, “Bayi İnternet Barındırma” (Reseller Hosting Service) hizmetiyle; bazı hizmetlerinin satışı için, MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ “ENTRENIX Kontrol Panel” kullanım hakkına sahip olup; söz konusu hakkını başkasına devredemez, satamaz ve/veya kiralayamaz. BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi MÜŞTERİlerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. CLOUDSPEX sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı Kontrol Panel desteği sağlamaktadır. CLOUDSPEX’in Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ, CLOUDSPEX’i derhâl bilgilendirmekle mükelleftir. CLOUDSPEX, BAYİ MÜŞTERİlerinin hukuka aykırı ya da Hizmet Sözleşmesi’ne aykırı her türlü işlem ve eyleminden dolayı BAYİ’yi sorumlu tutacaktır. BAYİ MÜŞTERİlerinin CLOUDSPEX’e verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır. CLOUDSPEX’in bu konuda bir ödeme yapması hâllerinde BAYİ’ye rücu hakkı saklıdır. BAYİ, bazı CLOUDSPEX Hizmetlerini, kendi marka ve ismini kullanarak MÜŞTERİlerine sağlayabilir. BAYİ, CLOUDSPEX’in yazılı muvafakati olmaksızın CLOUDSPEX’in -Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dâhil olmak üzere- Fikrî ve Sınai Mülkiyet’in konusunu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, araştırma-geliştirme, proje, ticarî sır ve gizli bilgi niteliğinde bulunan, edindiği/edineceği bilgileri kendisi yahut 3. Kişilerin lehine kullanamaz ve/veya 3. Kişilerle ve kurumlarla paylaşamaz.

3.7. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google AdWords, Marka Tescili, vb.): MÜŞTERİ, CLOUDSPEX tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar/kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı CLOUDSPEX sorumlu tutulamaz. CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’ye, bu Hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir destek, garanti ve/veya sigorta vermemektedir.

4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’nin kuruluş aşamasında beyan/ibraz ettiği T.C. Kimlik Numarası dâhil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşme’nin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve ön koşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi hâlinde; CLOUDSPEX’in yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 (iki) gün içerisinde giderilecektir. Aksi hâlde, CLOUDSPEX işbu Sözleşme’yi haklı sebeple, ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın derhâl feshetme hakkına sahiptir. CLOUDSPEX’in bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebiyle MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’ten, sunulan hizmetin durdurulması yahut Sözleşme’nin feshi sebebiyle herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebiyle MÜŞTERİ, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dâhil olmak üzere, CLOUDSPEX’in her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda CLOUDSPEX, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve CLOUDSPEX’in sorumluluğuna gidemez.

4.3. İÇERİK

4.3.1. MÜŞTERİ işbu Sözleşme’yi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, internet yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. Yasaları’na, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı; kendisine veya MÜŞTERİlerine ait internet sayfalarının, FTP ve diğer internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.3.2. MÜŞTERİ’nin kullandığı Hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, internet sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu Sözleşme’deki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını; T.C. Kanunları’na, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını; her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ; Bilişim Hukuku, Fikrî ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dâhil olmak üzere, sunulan hizmet aracılığıyla 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuyla ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’i her hâlükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple CLOUDSPEX aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi hâlinde MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’in ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebiyle CLOUDSPEX aleyhine hukuki, idari ve/veya cezai takibata girişilmesi hâlinde; CLOUDSPEX’in davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ, hangi gerekçeyle olursa olsun, İÇERİK bakımından CLOUDSPEX’in sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.3. CLOUDSPEX, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİLER, kendilerine internet kanalıyla ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu yine kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. CLOUDSPEX, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, T.C. Kanunları’na aykırı olamaz. Aksi taktirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararlar açısından sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

4.3.4. MÜŞTERİ, her ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanamaz, kullandıramaz; telif hakları ve sair fikrî mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerleyen tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının, işbu Sözleşme geçerli olduğu sürece CLOUDSPEX’e ibraz edilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten itibarenki 30 (otuz) gün içerisinde CLOUDSPEX’e ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibiyle MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi hâlinde MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’in uğrayacağı tüm zararı tazmin etmekle/karşılamakla mükelleftir.

4.3.5. Taraflar birbirlerinin ticarî itibarlarına ve saygınlıklarına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaklardır. MÜŞTERİ’nin CLOUDSPEX’ten hizmet satın alması; MÜŞTERİ’ye, CLOUDSPEX’in Fikrî ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan haklarıyla, know-how, araştırma-geliştirme, ticarî bilgi, ticarî sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup; MÜŞTERİ’nin, CLOUDSPEX’in açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebiyle öğrendiği hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkânı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi belirtilen durumlar haricinde, sistem ve bilgi güvenliklerinden MÜŞTERİ’nin kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından da yine kendisi sorumludur.

4.3.6. MÜŞTERİ’nin hizmet kullanım şartlarını ihlal ettiğinden haberdar olduğu taktirde; CLOUDSPEX’in, ilgili MÜŞTERİ’nin bilgilerini silme, yayınını durdurma ve/veya askıya alma, zararlı yayınlarını bloke etme, erişimini engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’in alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.

4.3.7. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında bulunan Hosting hizmeti üzerinde, 5651 Sayılı Yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini; yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu taktirde en geç 1 (bir) iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da CLOUDSPEX’e bildireceğini, aksi hâlde CLOUDSPEX’in uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddialarıyla CLOUDSPEX’ten resmî makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması hâlinde, MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakatinin olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’ten bu ve benzeri bilgilerin resmî makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa uyarınca CLOUDSPEX’e hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması hâlinde, CLOUDSPEX’in erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dâhil olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu, peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebiyle CLOUDSPEX’in aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’e karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. ve 9. Maddeleriyle diğer ilgili hükümleri ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi hâlinde, ilgili hizmetler CLOUDSPEX tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu Sözleşme CLOUDSPEX tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin, tazminatsız ve bildirimsiz olarak derhâl feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ, uğradığı zararlarını CLOUDSPEX’ten talep edemez ve/veya CLOUDSPEX’e rücu edemez.

4.3.8. MÜŞTERİ, söz konusu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez ve/veya başkalarına kullandıramaz. Aksi taktirde, herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın, asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.9. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelebilecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, ele geçirmelere (Hack’lenme) ve her türlü kötü kullanıma karşı gerekli tedbir ve güvenlik unsurlarını almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, paylaşımlı Hosting hizmetleri kapsamında internet sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer CLOUDSPEX MÜŞTERİlerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğabilecek zararları karşılayacağını ve CLOUDSPEX’in belirtilen bu nedenlerden ötürü MÜŞTERİ’nin servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.3.10. MÜŞTERİ, üçüncü bir kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dâhil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu; ve hesabının bundan dolayı CLOUDSPEX tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alması zorunludur. CLOUDSPEX dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye veya sisteme yönelik erişimin izin dâhilinde olduğunun kanıtlanması yönünde MÜŞTERİ’den belge talep edebilir ve bu tür belgelerin kendi tarafına ibraz edilmesini zorunlu tutabilir. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’in hizmetlerinin kullanılmasından ötürü doğabilecek her türlü hak talebine karşı CLOUDSPEX’in zarar ve ziyanını temin edeceği ve görebileceği zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda CLOUDSPEX ile mutabıktır.

4.3.11.

a. Paylaşılan internet sunucuları ve Bayi sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dâhildirler:

Topsite’lar

Hotlink'ler

USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri

Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...)

Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı

Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri

Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma

Proxy script’leri

MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler

AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri

Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları

Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)

Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)

Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri

Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)

Escrow hesabı/Banka Tahvilleri

Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını

Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak

Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını

Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri

Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı

Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları

İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma

Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri

Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi

Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri

Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı

Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri

Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)

Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri

Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri

Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler

Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler

Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))

Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)

Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı

xl. Fatura Tahsilat siteleri

b. Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere şunlar dahildir:

i. IRCD (irc server’ları)

IRC script’leri/bot’ları

Korsan Yazılım/Warez

IP Tarayıcılar

Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları

Mail Bomber’lar/spam script’leri

Escrow hesabı

Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar

Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri

Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)

Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını

Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak

Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri

Yatırım siteleri (E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM)

Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri

Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)

Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları - ihlalleri

Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri

Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler

Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler

Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))

Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları

İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma

Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı

Fatura tahsilat siteleri

Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri

Sunucularda lisanssız uygulama kullanımına izin verilmemektedir. Gerekli hâllerde CLOUDSPEX, ilgili lisans belgesini MÜŞTERİ’den talep edebilir.

4.3.12. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü faaliyetin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi taktirde CLOUDSPEX, Anlaşma’yı tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshetme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin hesabında kurulu yazılımların (scriptlerin)/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dâhil olmak üzere; CLOUDSPEX hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ’nin kullanımı içindir. CLOUDSPEX sistemleri hukuka uygun tüm gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğundan emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama da dâhildir. İzleme esnasında, bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilirler. CLOUDSPEX sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder. Üçüncü bir kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan istisnasız her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolünün altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden bu yönde bir yazılı muvafakat alınması zorunludur. CLOUDSPEX dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dâhilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin kendisine ibraz edilmesini zorunlu tutabilir.

4.3.13. Talep eden her kim olursa olsun, CLOUDSPEX’in Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak; yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla; CLOUDSPEX’in ilgili departmanından gönderilen e-postaya 48 (kırk sekiz) saat içerisinde cevap verilmemesi hâlinde, MÜŞTERİ’ye sunulan hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilirler. Suistimale ilişkin her konu ve/veya hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve 48 (kırk sekiz) saat içerisinde cevaplandırılmak zorundadır. İlgili e-posta mesajının alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresinin güncel olarak korunmasına ilişkin sorumluluk da yalnız ve ancak MÜŞTERİ’ye aittir.

Tüm CLOUDSPEX MÜŞTERİleri, Bayileri’nin hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

4.4. Kaynak Kullanımı

MÜŞTERİ;

4.4.1. MÜŞTERİ, yüksek dosya sayısına sahip hesapların sunucu performansında düşüşe yol açabileceğinden haberdar olduğunu ve bunların işbu Sözleşme kapsamında limitlendiğini/sınırlandığını peşinen kabul eder. “inode” (Index Node) Linux barındırma hesabınızdaki tüm dosyaların miktarını temsil eder. Limitler; herhangi bir paylaşımlı Hosting hesabında Linux sistemi için 250.000 (iki yüz elli bin) adet inode, Windows sistemi içinse 500.000 (beş yüz bin) adet dosyadır. MÜŞTERİ tarafından bu hükümde yer alan limitlerin aşılması hâlinde CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’yi telefonla ya da e-posta yoluyla uyararak, dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda CLOUDSPEX, söz konusu hizmeti askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahiptir.

4.4.2. MÜŞTERİ, yüksek veri tabanı tablo sayısı ve/veya veri tabanı büyüklüğüne sahip hesapların sunucu performansında düşüşe sebep olabileceğini ve bunların işbu Sözleşme kapsamında limitlendiğini peşinen kabul eder. Veri tabanında bulunan toplam tablo sayısı kullanım limiti 5.000 (beş bin) adet, tek bir veri tabanında bulunan tablo sayısı limiti 1.000 (bin) adet, veri tabanlarının toplam büyüklüğü için limit 10 (on) GB, tek bir veri tabanının büyüklüğü için limit 5 (beş) GB’tır. MÜŞTERİ tarafından bu hükümde yer alan limitlerin aşılması hâlinde CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’yi telefonla ya da e-posta yoluyla uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda CLOUDSPEX, söz konusu hizmeti askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahiptir

4.4.3. Sistem kaynaklarının kullanım üst limiti her pakete göre farklı olarak belirlenmiştir. Bu limitler şöyledir:

 • Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için 512 MB RAM / 1 (bir) Core CPU
 • Sınırsız paketi için: 1024 MB RAM / 2 (iki) Core CPU
 • Sınırsız Pro paketi için: 2048 MB RAM / 2 (iki) Core CPU
 • Sınırsız Xtreme paketi için: 4096 MB RAM / 4 (dört) Core CPU

Fazla kaynak kullanımına yol açan birkaç faaliyet vardır. Bunların arasında CGI yazılımları (scriptleri), FTP, PHP, HTTP vs. yer alırlar. CPU’nun kaç saniye boyunca komut işleyeceği, sunucu performansı için önemli bir parametredir; paylaşımlı Hosting hizmetlerinde paketler arası adil kullanımı sağlamak amacıyla, CPU kullanım zamanı hesap başına limitlenir. CPU kullanım zamanı limitleri aşağıdaki şekilde belirlenmişlerdir:

 • 1 (bir) Core CPU içeren paketlerde: 1.000 (bin) saniye/saat; 10.000 (on bin) saniye/gün; 300.000 (üç yüz bin) saniye/ay
 • 2 (iki) Core CPU içeren paketlerde: 2.000 (iki bin) saniye/saat; 20.000 (yirmi bin) saniye/gün; 600.000 (altı yüz bin) saniye/ay
 • 4 (dört) Core CPU içeren paketlerde: 4.000 (dört bin) saniye/saat; 40.000 (kırk bin) saniye/gün; 800.000 (sekiz yüz bin) saniye/ay

MÜŞTERİ tarafından bu hükümde yer alan limitlerin aşılması hâlinde CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’yi telefonla ya da e-posta yoluyla uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda CLOUDSPEX, söz konusu hizmeti yavaşlatma hakkına sahiptir. Bu limitlerin aşılması hâlinde performans sorunların yaşanabileceği, MÜŞTERİ’nin bilgisi ve kabulü dâhilindedir.

4.4.4. Sabit sürücü ve katı hal sürücülerindeki giriş / çıkış (I/O) limitleri şu şekildedir: Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için 1024 KB, Sınırsız paketi için 2048 KB, Sınırsız Pro paketi için 2048 ve Sınırsız Xtreme paketi için 4096.

4.4.5. Hangi zamanda olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz sunucu tarafı (server-side) süreçler yürütemez. Buna İnternet Üzerinden/Aktarımlı Söyleşi (IRCd - Internet Relay Chat daemon) gibi bekletici nitelikteki her tür program dâhildir.

4.4.6. MÜŞTERİ, MySQL veri tabanlarının paylaşımlı Hosting hizmetinin katma değerli ayrılmaz bir servisi olduğu, sadece paylaşımlı Hosting hizmetiyle birlikte kullanılabilir olduğunu; bu sebeple, gerekli görülmesi hâlinde CLOUDSPEX ağının/şebekesinin dışından gelen veri tabanı erişim taleplerinin CLOUDSPEX tarafından reddedilebileceğini, buna ilişkin olarak hiçbir nam ve ad altında hak ve alacak, zarar iddiası ileri sürülmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MySQL kullanıcıları anlık olarak aynı anda 25 (yirmi beş) bağlantıyla sınırlıdırlar ve bu Limit aşıldığında "too many connections" (“çok fazla bağlantı”) hatası alınır/oluşur. CLOUDSPEX’e ait ağın/şebekenin dışından gelen MySQL isteklerine hız sınırlaması (rate limit) uygulanacaktır. (Anlık 128 Kbit/Saniye)

4.4.7. 15 (on beş) saniyeden uzun olan hiçbir MySQL sorgusunu yürütemez. MySQL tabloları uygun bir biçimde indekslenmelidir.

4.4.8. 15 (on beş) dakikadan daha sık aralıklarla “cron entry” çalıştıramaz.

4.4.9. E-posta gönderimlerinde "ek" olarak gönderilebileceği dosya boyutu en fazla 25 (yirmi beş) MB'tır.

4.4.10. Kullanıcı 1 (bir) saatte en fazla 100 (yüz) adet e-posta gönderebilir. (Standart Hosting paketlerinde geçerlidir. Bazı Hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.)

4.4.11. Gönderilen e-postalar herhangi bir zamanda 50'den (elliden) fazla sayıdaki kullanıcıya aynı anda gönderilemez.

4.4.12. 3 (üç) ay veya daha fazla süreyle erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) e-posta hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. (üçüncü) ayın sonundaysa, ilgili hesap tamamen silinir.

4.4.13. FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya yüklenmesine (file uploading) izin verilmez. (.ade .adp .app .asp .bas .bat .cer .chm .cmd .com .cpl .crt .csh .der .exe .fxp .gadget .hlp .hta .inf .ins .isp .its .js .jse .ksh .lnk .mad .maf .mag .mam .maq .mar .mas .mat .mau.mav .maw .mda .mdb .mde .mdt .mdw .mdz .msc .msh .msh1 .msh2 .mshxml .msh1xml .msh2xml .msi .msp .mst .ops .pcd .pif .plg .prf .prg .pst .reg .scf .scr .sct .shb . shs .ps1 .ps1xml .ps2 .ps2xml .psc1 .psc2 .tmp .url .vb .vbe .vbs .vsmacros .vsw .ws .wsc .wsf .wsh .xnk vb. )

4.4.14. FTP yükleme/indirme (upload/download) için bağlantı hızı 256 Kbit/Saniye’dir.

4.4.15. FTP'de bir kerede gönderilebilecek dosya boyutu en fazla 10 (on) MB'tır.

4.4.16. Paylaşımlı Hosting'lerde bir internet sitesine anlık olarak bağlantı miktarları şöyledir:

 • Başlangıç ve Süper Başlangıç paketleri için: 50/Saniye
 • Sınırsız paketi için: 100/Saniye
 • Sınırsız Pro paketi için 150/Saniye
 • Sınırsız Xtreme paketi için 200/Saniye

4.4.17. Paylaşılan sunucularda her ne türden olursa olsun (Google Cash/AdSpy dâhil) arama robotu (web crawler / web spider) ya da indeksleme programı çalıştıramaz.

4.4.18. İnternet Aktarımlı Söyleşi (IRC - Internet Relay Chat) şebekesiyle arayüzlenen bir yazılım çalıştıramaz.

4.4.19. Her ne türden olursa olsun dosya paylaşımı (BitTorrent) uygulaması, izleyici (tracker) ya da istemci program yürütemez. Site dışındaki yasal paylaşımcılara (torrents) bağlantı (link) verilebilir ama bunları CLOUDSPEX’in paylaşılan sunucularında barındıramaz ve/veya depolayamaz.

4.4.20. Her ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer (P2P) faaliyetlerine katılamaz.

4.4.21. Knight Online, Counter-Strike, Half-Life, Battle Field 1942 vb. sair oyun oynama sunucularını yürütemez.

4.4.22. Bir yerel dosya (local file) eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL - Uniform Resource Locator (Tekdüzen Kaynak Bulucu) yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanılmalıdır.

4.4.23. Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) sunucu tarafı kod (server-side code) kullandırmayınız.

4.4.24. https protokolünü gerekmedikçe kullanmayınız. Şifreleme ve şifre çözme iletişimi Merkezi İşlemci Ünitesi’ni (CPU – Central Processing Unit) şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.

4.5. Bant Genişliği Kullanımı

MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliğinin bir sınırı vardır. Bu sınır, MÜŞTERİ tarafından satın alınan barındırma paketine göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ hesabının söz konusu miktarı geçmesi durumunda CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’ye ait hesabı bir üst pakete geçirme ve MÜŞTERİ ek bant genişliği satın alıncaya kadar MÜŞTERİ hesabını askıya alma hakkını saklı tutar.

Prensip itibarıyla, MÜŞTERİ’nin aylık olarak kullanabileceği bant genişliği sınırsızdır. Ancak bu durum, MÜŞTERİ’nin özellikle video paylaşımı ve video yayını, resim paylaşımı ve resim yayını yapabileceği şeklinde anlaşılamaz. Adı geçen durumlarda CLOUDSPEX, gerekli gördüğü taktirde gereken müdahalelerde bulunma hakkını saklı tutar.

4.6. Depolama, Yedekleme ve Güvenlik

CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’nin bütün verilerinin düzenli bir şekilde korunması ve yedeklenmesi için elinden geleni yapar; ancak buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman İnternet Sitesi ve tüm İnternet Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ şifresinin ve hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, hesabı veya şifresi kullanılarak, hesabı altından yapılan veya SİTE ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir internet sitesi içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılan gerekli önlemleri almakla sorumludur:

 • İnternet site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek,
 • İnternet site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak,
 • CLOUDSPEX sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm internet site içeriğinin güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak,
 • Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak.

CLOUDSPEX paylaşımlı sunucuları birer arşiv ortamı değildir ve ana/birincil kullanım amaçları bu değildir; ve MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye/kuruma ait internet site içeriğinin zarar ve ziyanından CLOUDSPEX sorumlu değildir. Hizmetler bir Ödeme Kartı Endüstrisi’yle (Payment Card Industry - PCI) uyumlu bir ortam sağlamak için sunulmamaktadır; ve bu durum, MÜŞTERİ’nin bilgisi dâhilindedir. CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişinin veya kurumun Hizmetleri kullanmasıyla işbu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel internet sitesi şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’in inisiyatifinde, CLOUDSPEX’in hizmetlerinin veya donanımının işlevselliğine ve/veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemlerle ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda CLOUDSPEX kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edileceklerdir.

4.7. MÜŞTERİ’nin veri tabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması açısından, CLOUDSPEX’e gerekli yetkiyi vermektedir.

5. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

5.1. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX Hizmetleri’yle ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri zamanında ödemeyi taahhüt eder. Ücretler, MÜŞTERİ’nin ilk siparişiyle birlikte peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece, dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.

5.2. CLOUDSPEX Hizmetlerinden bazıları MÜŞTERİ’ye OTOMATİK YENİLEME seçeneğini sunmaktadır. Otomatik yenileme seçeneği detayları Hizmet’ten Hizmet’e değişiklik gösterebilir. Varsayılan (Default) ayar olarak, otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece CLOUDSPEX, Hizmetlerinizi, yenilenme zamanları geldiklerinde otomatik olarak mevcut/hâlihazırdaki Hizmet süresi ile yenileyecek (örneğin 12 aylık ise 12 aylık, 24 aylık ise 24 aylık) ve CLOUDSPEX’in o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden, siparişinizde belirtmiş olduğunuz Ödeme Metodu ile ilgili ödemenizi tahsil edecektir.

Otomatik yenileme hizmetimize, satın aldığınız ürünlerle kaydolmuş olursunuz. Bu hizmet sayesinde ürünleriniz, süreleri dolmadan kısa süre önce, kayıtlı ödeme yönteminiz kullanarak, güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenirler; dolayısıyla, sizin ayrıca bir işlem yapmanıza gerek kalmamaktadır. Dilediğiniz taktirde, CLOUDSPEX hesabınızdan otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsinizdir. Otomatik yenileme talebinizin iptaline ilişkin CLOUDSPEX’in gönderdiği/göndereceği yazılı teyit olmaksızın, söz konusu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir.

5.3. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME seçeneğiyle devam ettiği sürece, bir sonraki yenileme döneminde ve CLOUDSPEX’in 1 (bir) ay öncesinde internet ve/veya e-posta yoluyla MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında, kendiliğinden otomatik olarak yenileneceğini kabul ve beyan eder. İlgili servis ücretlerinin/faturalarının tahsilatı, MÜŞTERİ PANELİ’nde tanımlanmış olan kredi kartının hesabından, yenilenme tarihinin 3 (üç) gün öncesinde gerçekleştirilecektir.

5.4. CLOUDSPEX; MÜŞTERİ’nin banka havalesi yoluyla ödeme seçeneğini seçmesi durumunda; CLOUDSPEX’e ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen/beyan edilen kişinin ve/veya kurumun adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucunda, CLOUDSPEX ilgili hizmetin aktivasyonunu gerçekleştirir ve MÜŞTERİ’yi bu yönde bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT (Elektronik Fon Transferi) metoduyla yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Siparişlerine/satın almalarına dair yapacağı bütün ödemelerine ait olan/olacak tüm masraflar MÜŞTERİ’nin kendisine aittir/ait olacaktır.

5.5. İnternet barındırma, bayi barındırma ve veri tabanı barındırma hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarıyla 15 (on beş) iş günü içerisinde ödeme alınamayan hizmetler durdurulurlar. Duraklatma süresinin başlangıcını müteakiben 15 (on beş) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan hizmetler silinirler. SSL Sertifika hizmetlerinde, hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda, ilgili hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi veya anılan ödemeye ilişkin dekontun/makbuzun CLOUDSPEX’e ulaştırılmaması vb. hâllerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebiyle, veri kayıpları da dâhil olmak üzere, herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiasıyla CLOUDSPEX’in sorumluluğuna gidemeyeceğini; ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin CLOUDSPEX’e yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu, MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

5.6. CLOUDSPEX’ten satın alınan hizmetin yenilenmesi sonrasında ödenen ücretler MÜŞTERİ’ye iade edilmez.

6. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ, AYKIRILIK ve FESHİ

6.1. CLOUDSPEX istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve sözleşmelerini revize etme/güncelleme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX Hizmetleri’ni kullanmaya devam ederek, SİTE’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ ne kendisinin ne de CLOUDSPEX’in SİTE’de yer alan Sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.2. MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme’de ve/veya tüm CLOUDSPEX politika ve Sözleşmeleri’nde belirtilen şartları/koşulları ihlal etmesi durumunda; CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’ye sağlamakta olduğu servislerini/hizmetlerini önceden haber vermeden sonlandırabilir, askıya alabilir ve/veya Sözleşme’yi feshedebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin kendisine/tarafına iadesi ve/veya geri ödenmesi gerçekleştirilmez.

Tarafların işbu Sözleşme’de belirtilen şartları ihlal etmesi hâlinde, durum karşı tarafa yazılı olarak ihbar edilir. Söz konusu ihbarın tebliğinden itibarenki 7 (yedi) gün içerisinde Sözleşme’ye aykırılığın giderilmemesi hâlinde, ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın Sözleşme’yi feshedebilir.

6.3. MÜŞTERİ’nin hizmetlerle ilgili yaptığı ödemelerin tahsilatlarının gerçekleştirilememeleri durumunda; CLOUDSPEX, Sözleşme’yi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir ve/veya askıya alabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi MÜŞTERİ’ye gerçekleştirilmez.

6.4. MÜŞTERİ, Sözleşme’yi -bu işlemi, satın almış olduğu Hizmet’in SİTE’de belirtilen yenileme tarihine kadar yapması şartıyla- istediği anda OTOMATİK YENİLEME seçeneğini kaldırması yoluyla sonlandırabilir.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanabilecek her türlü ihtilaf/anlaşmazlık durumunda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve Merkez İcra Müdürlükleri yetkili olacaklardır.

8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Tarafların kontrolünün ve iradelerinin dışında gelişen ve makul denetim gücünün dışında kalan; ve tarafların işbu Sözleşme’yle yüklendikleri borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici, önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydıyla; savaş, iç savaş, terör eylemleri/saldırıları, deprem, yangın, sel benzeri tabii afetlerin meydana gelmesi, mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

8.2. Taraflar’dan herhangi biri, mücbir bir sebep ortaya çıkması durumunda, vakit kaybetmeksizin, bunu diğer tarafa derhâl bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması hâlinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak, alınacak ortak tedbirleri beraberce tespit edecekler ve uygulayacaklardır. Taraflar herhangi bir mücbir sebep(ler) dolayısıyla yükümlülüklerini tam ve/veya zamanında yerine getirememekten ötürü sorumlu tutulmayacaklardır. Mücbir sebep durumunun kesintisiz/aralıksız 30 (otuz) gün devam etmesi hâlinde, işbu Sözleşme kendiliğinden münfesih/feshedilmiş hâle gelecektir. Ancak, Taraflar’ın bu şekildeki fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları aynen saklı kalacaklardır.

9. SON HÜKÜM

İşbu Sözleşme, bununla birlikte 9 (dokuz) ana maddeden ve alt başlıklarından ibaret olup; Taraflarca okunup anlaşılarak, karşılıklı olarak imza altına alınmıştır. CLOUDSPEX gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ve/veya maddeler üzerinde değişiklikler yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini ve CLOUDSPEX’e ait internet SİTE’sinde yayınlandığı tarih itibarıyla geçerli olacağını peşinen, gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.