Sunucu Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşmenin şartları;

30 N Gould St #40045 Sheridan, WY 82801 adresinde mukim ve bu adreste araştırma-geliştirme (Ar-Ge), ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve çevrimiçi (online) destek hizmet faaliyetlerini yürütmekte olan, T.C. Beykoz Vergi Dairesi’ne 6310704230 vergi numarasıyla kayıtlı bulunan NEWEMPO LLC (bundan sonra CLOUDSPEX olarak anılacaktır) ile;

CLOUDSPEX ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle CLOUDSPEX internet sitesi üzerinde bir hesap açtıran, CLOUDSPEX internet sitesinde yer alan ilgili çevrimiçi form aracılığıyla bilgileri alınan ve CLOUDSPEX’ten müşteri olarak hizmet talep ve satın alımında bulunan Gerçek ve/veya Tüzel Kişiler (bundan sonra MÜŞTERİ olarak alınacaklardır) arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar dâhilinde, karşılıklı olarak kabul edilerek imzalanmıştır.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşmede bahsi geçen tanım ve kısıtlamalar aşağıdaki gibi anılacaktır:

2.1. SİTE: www.cloudspex.com adresinde bulunan internet sitesidir.

2.2. MÜŞTERİ PANELİ / HESABI: MÜŞTERİ’nin, SİTE üzerinde MÜŞTERİ’ye ayrılmış olan özel alandan, hesap yönetimini, bilgi güncellemesini ve satın almış olduğu hizmetlerin/ürünlerin şahsi/kişisel/firmasal kullanımını ve yönetimini yapmasını sağlayan internet sayfalarıdır.

2.3. OTOMATİK YENİLEME: MÜŞTERİ’nin, işbu sözleşmede belirtilen şartların ve koşulların; MÜŞTERİ PANELİ’ndeki ilgili alanı işaretleyerek devam/tekrar/tekerrür etmesini kabul etme işlemidir.

2.4. DEDICATED (Fiziksel Sunucu) : CLOUDSPEX Veri Merkezi’nden, CLOUDSPEX’e ait olan kiralık fiziksel sunucular ile yapılan barındırma işlemidir.

2.5. VPS (Virtual Private Server) / VDS (Virtual Dedicated Server) (Kişisel / Kiralık Sanal Sunucular) : Kaynakları paylaştırılmış kiralık sunucu platformu üzerinde, CLOUDSPEX’e ait sanallaştırma teknolojisi aracılığıyla, Veri Merkezi’nden yapılan barındırma işlemidir.

2.6. VERİ (DATA): İnternet ortamında, bir sunucu üzerinde erişilebilir olarak muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek eklemeler ve/veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli/renksiz/siyah-beyaz, hareketli/hareketsiz/sabit resim, fotoğraf, metin, video, GIF (Graphics Interchange Format), grafik ve/veya sesli/sessiz vb. dijitalize edilmiş olan, “bilgi” tanımlı/nitelikli ve/veya tanımını/niteliğini taşıyan her şey.

2.7. VERİ MERKEZİ (Data Center): CLOUDSPEX bünyesinde; bilgisayar, sunucu sistemleri ve telekomünikasyon ve depolama sistemleri gibi ilgili bileşenlerinin ve araçlarının barındırıldığı merkez ve/veya tesistir. Yedekli enerji altyapısını, yedekli veri iletişimi bağlantılarını, gelişmiş çevre-iklim kontrollerini ve güvenlik donanımlarını içeren fiziksel yapıdır.

3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ

3.1. İşbu sözleşme; MÜŞTERİ’nin CLOUDSPEX’e ait SİTE’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde ilgili hizmetin/ürünün onaylanması/aktivasyonu/faaliyete geçmesi ile yürürlüğe girer. Sözleşme’nin süresi, MÜŞTERİ’nin CLOUDSPEX’e ait SİTE’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin/ürünün onaylanması/aktivasyonu/faaliyete geçmesinden itibaren 12 (on iki) aydır. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması hâlinde dahi, Sözleşme’nin süresi 12 (on iki) aydır / 12 (on iki) ay olacaktır.

3.2. TARAFLAR’dan herhangi birinin Sözleşme süresinin dolacağı tarihten en geç otuz (30) gün öncesinde işbu Sözleşme’yi feshedeceğini karşı tarafa yazılı olarak bildirmemesi durumunda, (TARAFLAR’ın Madde 9’da belirtilen fesih hakları mahfuz kalmak kaydıyla) Sözleşme, bir önceki 12 (on iki) aylık sürenin dolduğu andan itibaren, kendiliğinden 12’şer (on ikişer) aylık müteakip sürelerle uzayacaktır.

4. HİZMETİN TANIMI

CLOUDSPEX’in MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu/olacağı hizmet temel olarak; CLOUDSPEX’e ait fiziksel (DEDICATED) veya Sanal Sunucu (VPS / VDS) cihazının ve/veya cihazlarının MÜŞTERİ’ye üzerinde karşılıklı olarak anlaşılan belirli sürelerle kiralanması ve söz konusu bu cihazın/cihazların CLOUDSPEX VERİ MERKEZİ’nde barındırılarak, CLOUDSPEX’in bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir.

MÜŞTERİ, doğrudan CLOUDSPEX omurgasına bağlı olan bu cihazı/cihazları uzaktan erişim protokolleri/olanakları aracılığıyla kontrol edebilecek ve yönetebilecektir. MÜŞTERİ işbu sözleşme kapsamında fiziksel veya VPS / VDS sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini satın almayı tercih edebilir/satın alabilir.

5. CLOUDSPEX’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

5.1. CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’nin talep ettiği/satın aldığı hizmet ya da hizmetlerle ilgili ücretlerin MÜŞTERİ’nin kredi kartından veya banka havalesiyle peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin hizmet servislerini MÜŞTERİ’nin kullanımına açar ve MÜŞTERİ’yi bu yönde bilgilendirir.

5.2. CLOUDSPEX, denetimi/kontrolü dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve/veya hizmet/servis aldığı İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS) (Internet Service Providers – ISP) sistemlerinde meydana gelebilecek olası aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği maddi/manevi zarar, ziyan, kayıp ve her ne suretle olursa olsun sonuç olarak vaki olabilecek/vuku bulabilecek maddi/manevi zarar, ziyan ve/veya kayıptan sorumlu/yükümlü değildir ve/veya sorumlu/yükümlü tutulamayacaktır. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür olası arızalardan dolayı hattın kesilmesi hâlinde/durumunda MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’ten hiçbir hak ve/veya tazminat isteğinde bulunamaz/bulunamayacaktır. Ancak CLOUDSPEX, bu şekildeki muhtemel herhangi bir arızanın vuku bulması hâlinde, söz konusu ilgili arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

5.3. CLOUDSPEX hizmet aktivasyonu ile sunucu üzerinde meydana gelebilecek yazılım veya donanımla ilgili olası arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarına karşın MÜŞTERİ’ye, isteği doğrultusunda, belirli/sınırlı kapasitede bir “yedekleme alanı” sağlamaktadır. Ancak sunucu üzerindeki her türlü veri yedekleme işlemi MÜŞTERİ’nin kendi sorumluluğunda ve kontrolündedir. MÜŞTERİ’nin kendi tarafınca yedekleme yapmadığı/yapmayacağı her türlü veri bakımından oluşabilecek olası kayıplardan tek başına sorumlu ve yükümlü olduğu/olacağı; MÜŞTERİ’nin kendisi tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

5.4. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve/veya yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılımla ilgili işler ve çıkabilecek/meydana gelebilecek bütün sorunlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup; her hâlükârda, MÜŞTERİ’nin yaptığı faaliyetlerden ve/veya sunduğu bilgilerden CLOUDSPEX sorumlu değildir/sorumlu tutulamayacaktır. Sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezdinde maddi/manevi herhangi bir zarara/kayba sebep olması hâlinde, CLOUDSPEX aleyhinde herhangi bir şekilde idari, hukuki ve/veya cezai yollara başvurulması hâlinde, CLOUDSPEX’in uğrayacağı tüm maddi/manevi zararlardan/kayıplardan MÜŞTERİ sorumlu ve yükümlü olup; MÜŞTERİ, kendisine yapılacak olan yazılı bildirimden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde CLOUDSPEX’in zararını nakden, defaten (bir kerede/tek seferde) ve peşin olarak tazmin etmekle/karşılamakla mükelleftir.

5.5. MÜŞTERİ’ye ait internet ortamında açılacak internet ana ve/veya alt sayfalarındaki bilgi, belge, veri ve içeriklerden CLOUDSPEX hiçbir şekilde sorumlu değildir/olmayacaktır. Yayınlanan internet sayfalarının içerikleriyle ilgili olarak oluşabilecek, MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dâhil olacağı her türlü hukuki ihtilaf bakımından CLOUDSPEX’e sorumluluk tevcih edilemeyecek/yöneltilemeyecek ve gerek Mahkemeler gerek Savcılıklar gerekse BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından yapılacak her türlü talep ve/veya bildirim hâlinde CLOUDSPEX ilgili hizmeti durdurma, askıya alma, dondurma ve/veya iptal etme hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından CLOUDSPEX’e sorumluluk/yükümlülük atfedilmesi/yüklenmesi hâlinde, üçüncü kişilerin tüm maddi ve/veya manevi zararlarından dolayı sorumluluk/yükümlülük MÜŞTERİ’ye ait olacak olup, CLOUDSPEX’in uğrayabileceği/uğrayacağı bütün maddi ve/veya manevi zararlar/kayıplar MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir/karşılanacaktır.

5.6. MÜŞTERİ tarafından sunucu üzerinde yayınlanan internet sitelerinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan tüm hukuki (sözleşmesel, zarar, tazmin vb.), cezai, mali ve/veya idari mükellefiyet MÜŞTERİ’nin kendisine ait olup, MÜŞTERİ ile CLOUDSPEX arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, mükellefiyet, borç ve/veya alacak yine MÜŞTERİ’ye aittir. CLOUDSPEX ve MÜŞTERİ birbirinin kanuni temsilcisi, acentesi, vekili ve/veya ticari mümessili, iş ortağı vb. değildirler; kendi aralarında bu hususlara istinaden ayrı ve geçerli başkaca bir sözleşme imzalamadıkları durumca ve müddetçe de olmayacaklardır.

5.7. Söz konusu ekipman üzerindeki donanımsal arızaların giderilmesi/tamir edilmesi ve/veya parçaların/yedek parçaların değiştirilmesi gibi teknik hususlar CLOUDSPEX’in sorumluluğundadır.

5.8. CLOUDSPEX, bu hizmetle ilgili olarak MÜŞTERİ’ye temel konularda gerekli telefon desteği verebilecektir. MÜŞTERİ’ye hizmet amacıyla ayrılan ekipmanın bulunduğu VERİ MERKEZİ’nde verilecek olan destek için, işbu Sözleşme’ye konu olan “ek destek” paket uygulaması geçerlidir/geçerli olacaktır. Temel destek içeriği, SİTE’de belirtilen “Standart Sunucu Desteği” ile sınırlıdır/sınrlı olacaktır.

5.9. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’in, elzem ve gerekli olan durumlarda, işin gereği olarak, kendi bünyesindeki sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsam ve bağlamda, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş olan bir IP adresi farklı bir IP adresiyle değiştirilebilir. CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti ve/veya sigorta etmemektedir.

5.10. Servis Seviyesi Garantileri (CLOUDSPEX SLAs)

CLOUDSPEX tüm MÜŞTERİLERİ’ne, Servis Seviyesi Sözleşmesi’yle birlikte (CLOUDSPEX SLAs – Service Level Agreement) standart servis seviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye SİTE üzerinden ulaşabilirsiniz.

6. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalayıp onaylamakla; elektronik posta haberleşmesinde, internet/web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. Yasaları’na, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a; Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dâhil olmak üzere, ilgili tüm mevzuata ve genel ahlâk ve adaba aykırı davranmamayı; kendisine ve/veya kendi müşterilerine ait internet sayfalarının, FTP ve diğer internet servislerinin içeriğinden tamamen ve tümüyle kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. MÜŞTERİ, işbu kullanım hakkını başkasına/üçüncü bir Gerçek ve/veya Tüzel Kişi’ye kiralayamaz, satamaz, devredemez ve/veya kullandıramaz. Aksi takdirde; herhangi bir yasal ihtara ve/veya önceden ihbara gerek kalmaksızın; asgari Sözleşme Bedeli/Değeri kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini/olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. MÜŞTERİ işbu Sözleşme ile CLOUDSPEX’in temsilcisi, acentesi, ticarî mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan, nam ve/veya statüleri kazanamayacağını/kazanmayacağını kabul eder; kendisiyle ilgili üçüncü şahıslara karşı ticari evraklarında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve/veya ilanlarda, internet sitesinde/sitelerinde, referanslarının arasında vs. bu şekilde ve/veya herhangi bir bildirimde/söylemde bulunamaz.

6.4. MÜŞTERİ, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (Spamming), Phishing (şifre/kimlik avcılığı, elektronik dolandırıcılık) ile dolandırıcılık faaliyeti yapılması, iç ve/veya dış ağlara saldırı vb. yasadışı/illegal ve/veya CLOUDSPEX’in veri tabanını kötü/negatif/olumsuz yönde etkileyebilecek olan durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın, sunucunun CLOUDSPEX tarafından devre dışı bırakılacağını ve MÜŞTERİ’nin o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine/tarafına iade edilmeyeceğini ve asgari Sözleşme Bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini MÜŞTERİ kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu sorumluluk ve yükümlülük dâhilinde, T.C. Yasaları’na, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) CLOUDSPEX’in ve TTNet’in şimdiye kadar koyduğu/oluşturduğu ve/veya yakın gelecekte koyacağı/oluşturacağı kurallara topyekûn uymak zorundadır.

6.5. MÜŞTERİ, sunucu üzerinde çalışma yapmak istemesi hâlinde bu talebini gerekçesiyle birlikte yazılı olarak 24 (yirmi dört) saat öncesinden CLOUDSPEX’e bildirmelidir. CLOUDSPEX tarafından verilecek onay sonrasında, gerekli çalışmayı yapmak için CLOUDSPEX ofisimize gelebilecek, geçerli olan kimliğini (ehliyet veya nüfus cüzdanı) yetkililerimize ibraz ettikten sonra, ilgili/yetkili CLOUDSPEX müşteri destek uzmanının gözetiminin altında çalışabilecektir. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’e gelerek, CLOUDSPEX VERİ MERKEZİ’nde MÜŞTERİ’ye kiralanmış olan sunucu(lar) üzerinde uzaktan çalışma yetkisine sahip olacak personelinin/yetkilisinin ismini yetkili imzalarca onaylanmış resmî/antetli bir yazı ile tarafımıza bildirecektir. CLOUDSPEX’in, panelinde bulunan yetkili e-posta aracılığı ve/veya sair yollarla söz konusu çalışma yetkisini sorgulama ve/veya ek onay talebinde bulunma hakkı saklı olmakla birlikte, görevi ve/veya sorumluluğu dâhilinde değildir.

6.6. MÜŞTERİ, sunucu üzerindeki donanıma müdahale edemez; aksi taktirde tüm sorumluluk ve yükümlülük kendisine aittir. MÜŞTERİ, böyle bir durumda, 3. Kişilerin uğrayabilecekleri maddi/manevi zararlar/kayıplar da dâhil olmak üzere, oluşacak zararın/kaybın tamamını herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın CLOUDSPEX’e nakden, defaten ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.7. MÜŞTERİ, kendisine veya kendi müşterilerine ait alan adları (Domain Name) ile ilgili kiralama ücretlerini/faturalarını düzenli olarak, ilgili alan adını/adlarını tescil ettirdiği kuruluşa ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, alan adlarına ait söz konusu ödemelerin yapılmamasından dolayı elektronik posta ve/veya internet ağı (web) servislerinin askıya alınması, duraklatılması hâlinde sorumluluğun ve yükümlülüğün tamamıyla kendisine ait olduğunu; ve CLOUDSPEX’i herhangi bir şekilde sorumlu ve/veya yükümlü tutamayacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, kendisine ait ve/veya kendi müşterilerine ait alan adı (Domain Name) ile ilgili yapılması gereken ödemeleri ilgili kuruluşlara yapmadığı takdirde gerek kendisinin gerekse müşterisinin bilgi, belge veya verileri ile ilgili yedek, arşiv, geçmiş vb. bilgilerini CLOUDSPEX’ten talep edemez/etmeyecektir.

6.8. İnternet ortamında yayınlanan web sayfalarıyla ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar CLOUDSPEX tarafından sağlanacak imkânla MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup, bu sırada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına dair hukuki, cezai, mali yükümlülük; hak ihlâli iddialarından kaynak MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup, CLOUDSPEX her zaman bu yükümlülüklerin ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş/doğacak olan ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve CLOUDSPEX’in sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple CLOUDSPEX aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata başlanılması hâlinde MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’in herhangi bir ihtarı veya ihbarı gerekmeksizin talep edeceği tüm maddi ve/veya manevi zararı/kaybı tazminle ve karşılamakla mükelleftir. Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak;

Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek/reddedilecek materyal örneklerine şunlar dâhildir:

IRCD (irc server’ları)

IRC script’leri/bot’ları

Korsan Yazılımlar (Warez)

IP Tarayıcılar

Brute Force Programları/Dilleri (Script’leri)/Uygulamaları

Mail Bomber’lar/Spam Dilleri (Script’leri)

Escrow hesabı

Finansal yatırım internet siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM (Multi-Level Marketing – Çok Katlı Pazarlama / Saadet Zincirleri)

Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın, satışı izne bağlı olan maddelerin satışı ve e-ticareti

Çekiliş/kumar internet siteleri

Hacker’lığa (ele geçirme) odaklı ve bu amaca hizmet eden siteler/arşivler/programlar

Yasa dışı (illegal) faaliyetleri tanıtan ve/veya teşvik eden internet siteleri

Warez/korsan/yasa dışı içerik dağıtan ya da onlara link (bağlantı) veren forumlar ve/veya internet siteleri

Çevrimiçi dolandırıcılık siteleri (aa419.org ile escrow-fraud.com listelerinde sayılanlar da dâhildir)

Mailer Pro

Canlı Spor Olayları’nın (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her türlü ve şekilde internet üzerinden yayınlanması; yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, Türk Ceza Kanunu ve 5651 Sayılı Kanun başta olmak üzere yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde CLOUDSPEX, anlaşmayı/sözleşmeyi feshetme, söz konusu hizmetini durdurma ve/veya askıya alma hakkını saklı tutar.

6.9. CLOUDSPEX tarafından sunucularında barındırılan MÜŞTERİ’ye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde/sitelerinde herhangi bir lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz; ve telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılımların satışı/dağıtımı/ticareti/servisi yapılamaz. Hâlihazırda kurulu olan yazılımların ve ilerleyen tarihlerde kurulacak olan yazılımların hem Lisanslarının hem de Faturalarının birer kopyasının, işbu sözleşme geçerli olduğu sürece CLOUDSPEX’e ibraz edilerek verilmeleri gerekmektedir. MÜŞTERİ, ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde CLOUDSPEX’e ulaştırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Lisans sahibi/Lisansı Veren Kimse ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm muhtemel ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu ve yükümlü olacaktır. CLOUDSPEX’in MÜŞTERİ’ye rücu/yardım etme/öneride bulunma hakkı saklıdır.

6.10. CLOUDSPEX’in muhafaza ettiği sunucularda oluşabilecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, CLOUDSPEX tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. CLOUDSPEX’in aldığı ve/veya alınmasını önerdiği tüm önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken özeni ve dikkati göstermez ve kendisinin ve/veya kendi müşterisinin internet sitesinin/sitelerinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa, bundan münhasıran MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ’nin yeterli derecede özen ve dikkat göstermemesi ve/veya ihmali hâlinde sorumluluğu, kendi internet sitesiyle beraber, CLOUDSPEX’in ve/veya üçüncü şahısların da göreceği maddi/manevi zararların/kayıpların tazminini ve karşılanmasını kapsar.

6.11. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı, kullanımlarında aksamaya sebep olacak/olabilecek aktivitelerde/faaliyetlerde kesinlikle bulunamaz/bulunmayacaktır. Bu gibi durumlarda CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini/çekmesini veyahut da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanımın ve kaynakların bedelini/ücretini kendisinden talep edebilir/edecektir. Aksi taktide, CLOUDSPEX, anlaşmayı/sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.

6.12. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi imzalayıp onaylamakla, yürürlükteki Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’yla SİTE’de ilan edilmiş/belirtilmiş olan diğer tüm politika, şart ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. MÜŞTERİ, satın almakta olduğu hizmetle ilgili tüm sözleşmeleri/açıklamaları okuduğunu ve gerekli görülmesi hâlinde CLOUDSPEX’le teati ederek, taahhüt ve hükümler bakımından mutabık olunduğunu peşinen gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.13. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’e ödemelerini zamanında ve eksiksiz/tam olarak, MÜŞTERİ PANELİ’ndeki şartlara bağlı kalarak yapmakla sorumlu ve yükümlüdür.

7. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

7.1. CLOUDSPEX, hizmet/ürün bedellerini, MÜŞTERİ’ye sözleşme anında yazılı belge, internet sayfası ve/veya e-posta mesajı yoluyla bildirmektedir/bildirecektir.

7.2. CLOUDSPEX; MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeyi kabul etmesiyle; MÜŞTERİ tarafınca kendisinden talep edilen hizmet/ürün bedellerini, MÜŞTERİ’nin sipariş işlemi sırasında beyan etmiş olduğu ilgili kredi kartının hesabından tahsil etme hakkına sahiptir/sahip olacaktır.

7.3. CLOUDSPEX; MÜŞTERİ’nin banka havalesi yoluyla ödeme seçeneğini seçmesi durumunda; CLOUDSPEX’e ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen/beyan edilen kişinin ve/veya kurumun adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucunda, CLOUDSPEX ilgili hizmetin aktivasyonunu gerçekleştirir ve MÜŞTERİ’yi bu yönde bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT (Elektronik Fon Transferi) metoduyla yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Siparişlerine/satın almalarına dair yapacağı bütün ödemelerine ait olan/olacak tüm masraflar MÜŞTERİ’nin kendisine aittir/ait olacaktır.

7.4. MÜŞTERİ, sipariş detaylarında aylık ödemeyi seçmesi durumunda, her ay ödemesini takip etmek ve düzenli olarak yapmakla sorumlu ve yükümlüdür. MÜŞTERİ almakta olduğu hizmeti(leri)ni, en geç olarak, MÜŞTERİ PANELİ’ nde belirtilen hizmet bitiş tarihinden önce yenilemelidir. MÜŞTERİ’nin yenileme işlemlerini gerçekleştirmemiş olmasından kaynaklanan/kaynaklanabilecek veri kayıpları da dâhil tüm maddi ve/veya manevi zararlarından/kayıplarından MÜŞTERİ’nin kendisi bizzat sorumludur/sorumlu olacaktır.

7.5. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME seçeneğiyle devam ettiği sürece, bir sonraki yenileme döneminde ve CLOUDSPEX’in 1 (bir) ay öncesinde internet ve/veya e-posta yoluyla MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında, kendiliğinden otomatik olarak yenileneceğini kabul ve beyan eder. İlgili servis ücretlerinin/faturalarının tahsilatı, MÜŞTERİ PANELİ’nde tanımlanmış olan kredi kartının hesabından, yenilenme tarihinin 3 (üç) gün öncesinde gerçekleştirilecektir.

7.6. CLOUDSPEX, MÜŞTERİ tarafından verilen sipariş(lere) ait ödeme işlemini takiben, ilgili ödeme işlemine ait faturayı MÜŞTERİ’sine düzenler/düzenleyecektir. MÜŞTERİ, düzenlenmiş faturalarına MÜŞTERİ PANELİ üzerinden ulaşabilir.

7.7. CLOUDSPEX tarafından MÜŞTERİ’ye ilgili bildirimlerle tahakkuk ettirilen ücretlerin MÜŞTERİ tarafından ilgili süreleri içerisinde ödenmemeleri hâlinde; Amerikan Doları bazında aylık %3 oranında gecikme faizi uygulanacaktır. MÜŞTERİ, belirtilen bu faiz oranın fahiş olmadığını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ’nin tahakkuk eden ücretlerini ve gecikme faizini son ödeme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ödememesi durumunda, MÜŞTERİ’ye verilen hizmetler, ihtara gerek kalmaksızın, CLOUDSPEX tarafından her zaman durdurabileceği gibi; sözleşme CLOUDSPEX tarafından ön bildirimsiz ve tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşme’nin feshi halinde, hâlihazırda birikmiş olan tüm ücret ve gecikme faizleri MÜŞTERİ tarafından muaccel/acele/peşin ödenmesi zorunlu hâle gelecek; CLOUDSPEX tarafından, MÜŞTERİ’ye herhangi bir ihtar veya ihbar yapılmaksızın; MÜŞTERİ tarafından CLOUDSPEX’e derhal ödenecektir. Sözleşme’nin feshiyle CLOUDSPEX’in başlatacağı takipler dolayısıyla MÜŞTERİ fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %3 oranında temerrüt faizini; ve ilaveten, toplam alacağın/meblağın %10’u tutarındaki avukatlık ücretini de CLOUDSPEX’e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. Madde 7.7’ye ek olarak; fiziksel sunucu kiralama, VPS (Virtual Private Server) veya VDS (Virtual Dedicated Server) servislerimizde; hizmet bitiş tarihini takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda ilgili servisler CLOUDSPEX tarafından duraklatılır/askıya alınır. Hizmet bitiş tarihini takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumundaysa, ilgili hizmete ilişkin tüm veriler güvenlik gereği CLOUDSPEX tarafından silinerek, hizmet otomatik olarak kapatılır, yani iptal edilir. İptal edilen hizmetlerimizde oluşabilecek herhangi bir veri kaybından dolayı CLOUDSPEX sorumlu/yükümlü tutulamaz. CLOUDSPEX, vermekte olduğu hizmetin/ürünün bedelini tahsil edemediği dönemlere ilişkin olarak söz konusu hizmeti durdurma, askıya alma, kilitleme vb. tüm tedbir önlemlerini alma ve kullanma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, hizmet bedelinin ödemesini yapmadığı döneme ilişkin olarak herhangi bir hak kaybı iddiasını CLOUDSPEX’e yöneltemeyeceğini peşinen gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9. Sipariş işlemi esnasında belirtilen bant genişliğinin herhangi bir aylık süre içerisinde aşılması durumunda, SİTE’de belirtilen ekstra trafik ücretleri/fiyatları üzerinden, CLOUDSPEX tarafından “ekstra trafik kullanımı” bedeli MÜŞTERİ’ye aylık olarak faturalandırılır/faturalandırılacaktır.

7.10. CLOUDSPEX, hizmet bedelleriyle ilgili her türlü düzenleme/güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet bedellerinde gelecekte meydana gelebilecek olan değişiklikler , CLOUDSPEX’in SİTE’si üzerinden ve/veya e-posta mesajı yoluyla MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. MÜŞTERİ’nin barındırma hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden CLOUDSPEX’e ödeme yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir.

7.11. MÜŞTERİ’in CLOUDSPEX ile Hizmet Seviyesi Anlaşması (SLA - Service Level Agreement) Sözleşmesi imzalamış olması durumunda, eğer MÜŞTERİ’ye ait 30 (otuz) günlük süreyi aşmış bir borç bakiyesi varsa/mevcutsa, ilgili SLA’de tanımlanmış olan “Servis Kredisi” geçersiz olacaktır.

8. GİZLİLİK

8.1. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul ve beyan eder. Elde edilen ve/veya hizmetin icrası/ifası esnasında ya da CLOUDSPEX’e ait iş yerinde ve/veya eklentilerinde CLOUDSPEX kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. herhangi bir şekilde elde edilen/edilecek olan her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi, işbu Sözleşme’nin icrası/ifası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncü şahsa ve/veya kuruluşa açıklamayacak, kendisinde saklamak ve korumakla mükellef olacaktır.

8.2. “Gizli bilgi” ifadesi; tüm Servis ürünlerini; CLOUDSPEX tarafından gizli olduğu bildirilen/bildirilmeyen her türlü bilgiyi; CLOUDSPEX’in iştigal etmekte olduğu her türlü iş (bunların keşfi; söz konusu icadın araştırılması, geliştirilmesi, imali ve satışı da dâhil), süreç veya genel ticarî faaliyetler (satış maliyetleri, kâr, fiyatlandırma metotları, organizasyon ve personel listesi de dâhil) ile ilgili her türlü bilgiyi; ve bu madde kapsamında, aksi belirtilmedikçe, CLOUDSPEX bilgi kaynaklarına/sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı da dâhil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi ve/veya verileri, sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır.

8.3. MÜŞTERİ; bu maddenin hilafına/aykırı davranması hâlinde; CLOUDSPEX’in bundan kaynaklanabilecek olan maddi/manevi tüm zararlarının/kayıplarının yanı sıra; her bir ihlali için CLOUDSPEX’e 5.000 (beş bin) Amerikan Doları cezai şartı/bedeli ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yükümlülük, Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi/erdirilmesi hâlinde de geçerli olacak olup, MÜŞTERİ doğrudan ve/veya dolaylı yollardan CLOUDSPEX’in faaliyet konusu alanlarda 5 (beş) yıllık bir süre boyunca faaliyet göstermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ, AYKIRILIK ve FESHİ

9.1. MÜŞTERİ’nin çevrimiçi (online) başvurusu esnasında kabul ederek onayladığı işbu Sözleşme’de zaman içerisinde gerçekleşebilecek olan değişiklikler/güncellemeler, internet SİTE’mizde yayınlanarak ve/veya e-posta yoluyla MÜŞTERİ’ye derhal bildirilecektir. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX servislerini kullanmaya devam ederek, değişen/güncellenen Sözleşme şartlarını onaylamış ve kabul etmiş sayılacaktır. MÜŞTERİ, CLOUDSPEX’e ait internet SİTE’sinde yayınlanan ve güncellenen işbu Sözleşme hükümlerinden haberdar olmadığını iddia edemeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. MÜŞTERİ, Sözleşme’yi, satın almış olduğu hizmetin/ürünün en geç SİTE’de belirtilen yenileme tarihine kadar olmak şartıyla istediği anda, OTOMATİK YENİLEME tercihini kaldırması yoluyla ve/veya Müşteri Hizmetleri’mize ilgili iptal talebini/isteğini sözlü/yazılı olarak iletmesi yöntemiyle sonlandırabilir.

9.3. MÜŞTERİ’ye ait ve bilgilerini kendisinin beyan etmiş olduğu kredi kartından, servislerimizle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda; CLOUDSPEX Sözleşme’yi durdurabilir, askıya alabilir ve/veya tazminatsız ve ön bildirimsiz olarak sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin tarafına iadesi/geri ödemesi gerçekleştirilmez/gerçekleştirilmeyecektir.

9.4. Sözleşme, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı, CLOUDSPEX tarafından herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın, tek taraflı olarak feshedilebilecektir:

a. CLOUDSPEX’in yazılı mutabakatı alınmadan; MÜŞTERİ’nin, hâlihazırda almakta olduğu hizmetleri ve/veya işbu Sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen ve/veya kısmen başkasına/üçüncü bir partiye devretmesi,

b. MÜŞTERİ’nin aleyhine bir iflas kararının alınması ve/veya ödemelerini tatil edilmesi,

c. MÜŞTERİ’nin, işbu Sözleşme’nin Gizlilik maddesini ihlal etmesi,

d. MÜŞTERİ’nin, Madde 7.7’de öngörüldüğü ve belirtildiği üzere; CLOUDSPEX tarafından kendisine sağlanmakta olan hizmetlerin ücretini/bedelini CLOUDSPEX’e ödeme hususunda temerrüde düşmesi.

e. MÜŞTERİ’nin, işbu Sözleşme’de veya SERVİS KULLANIM ŞARTLARI’nda belirtilen şartları/koşulları ihlal etmesi durumunda; CLOUDSPEX, MÜŞTERİ’ye sağlamakta olduğu servislerini/hizmetlerini önceden haber vermeden sonlandırabilir, askıya alabilir ve/veya Sözleşme’yi feshedebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin kendisine/tarafına iadesi ve/veya geri ödenmesi gerçekleştirilmez.

9.5. Normal koşullar altında sunucu hizmeti iptal edilse bile MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi/geri ödemesi gerçekleştirilmez. Uzun dönem hizmet satın alımlarında ve/veya satın alma tarihinden itibarenki ilk 15 (on beş) gün içerisinde, MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmetin süresi bitmeden sunucu hizmetini iptal etmesi durumunda, MÜŞTERİ’nin söz konusu hizmeti kullandığı süre göz önüne alınarak, ücret iadesi kendisine belli koşullar altında yapılır.

Hizmet iptaline kadar geçen/geçecek süre boyunca yapılmış olan indirimler, alınmayan aktivasyon ücretleri, başvuru bedelleri, sunucu kurulum bedelleri ve/veya diğer fayda ve MÜŞTERİ’ye hizmet süresinde sağlanan her türlü menfaat ve/veya indirim bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı, ilgili hizmet süresine ilişkin bedel/ücret de dahil olmak üzere, MÜŞTERİ’ye iade edilecek olan tutarın toplamından düşülür. Şöyle ki; söz konusu bu tutar, iptal ettirme/ ettirilme tarihinden hizmet süresi sonuna kadar olan dönem için ödenmesi gereken toplam tutarı hiçbir zaman aşmayacaktır.

10. SUNUCU (SERVER) ÜZERİNDE KULLANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS VE FATURA SURETLERİ

MÜŞTERİ tarafından kullanılacak ve/veya kendisine ait internet sayfalarında kullandırılacak olan bütün yazılımların Lisansları ve Faturalarının Suretleri; ek hâlinde; işbu Sözleşme’nin imzalanması sırasında hâlihazırda mevcut olanlar imzayı müteakip 15 (on beş) gün içinde, yeni alınacak olanlarsa ilgili hizmetin aktivasyon tarihini müteakip 30 (otuz) gün içerisinde CLOUDSPEX’e sunulacak/ibraz edilecektir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanabilecek her türlü ihtilaf/anlaşmazlık durumunda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve Merkez İcra Müdürlükleri yetkili olacaklardır.